--->Staňte sa franchizantom najpokrokovejšieho výživového systému 21. storočia JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ KÚPY ZABEHNUTEJ KLINIKY alebo novej licencie<---

Gynoidná vs. androidná obezita

12.05.2017 | 9681x Zhliadnutie | Petr Fořt | Chudnutie

Obezita je aktuálne medicínsky deklarovaná ako choroba. V poradniach pre výživu tvoria klientky či klienti, ktorých trápi nadváha a obezita, prevažnú väčšinu. Je to logické, pretože poradne pre výživu sa špecializujú na aplikáciu modulácie výživového režimu, nie na terapiu komorbidít (liečbu obezitu sprevádzajúcich ochorení), či na riešenie problémov zvaných "poruchy príjmu potravy", ktoré patria do odboru psychológov či psychiatrov.

Na druhej strane musím pripomenúť, že personalizovaná zmena stravovacích zvyklostí patrí medzi najúčinnejšie prostriedky podporujúce štandardnú terapiu a to znamená, že by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou tzv. komplementárnej personalizovanej medicíny.

Nevhodný životný štýl, ktorého súčasťou je spôsob stravovania, je väčšinou autorov stále považovaný za primárnu príčinu obezity. Myslím, že ide o nepochopenie komplexity problému. Chybou je

Kľúčom k riešeniu, ako zo strany medicíny, tak poradní pre výživu, musí byť optimalizácia metabolizmu. Ten je v prípade obezity negatívne ovplyvnený nadmerným množstvom tukového tkaniva a s tým súvisiacimi problémami v oblasti hormonálnej regulácie. Medicína chápe pojem "normalizácie" farmakologicky, poradne pre výživu "nutricionisticky". Nezávisle na príčinách obezity ide o stav, ktorý znamená zvýšené riziko vzniku komorbidít (sprievodných alebo v dôsledku obezity ľahšie vznikajúcich ochorení) odlišných u gynoidného (ženského) a androidného (mužského) typu.

Pandémia obezity, postihujúca teraz už nielen priemyselne rozvinuté krajiny, musí mať nejaké príčiny. K dispozícii sú stovky vedeckých štúdií, ktorých autori prezentujú niekedy rozporné závery. Čo znamená, že pomenovanie reálnych príčin stále nie je striktne definované. Medicína má v dôsledku týchto faktov problém racionálne reagovať, čiže určiť štandardnú metodiku terapie. Preto sa už desiatky rokov obmedzuje na použitie termogénnych farmák a anorektik (keď opomeniem chirurgický, tzv. bariatrický zákrok, ktorý sa vykonáva za účelom zmenšenia objemu žalúdka).

Faktom tiež je, že medicína "nestíha". Obéznych je už toľko, že by si efektívne riešenie (ak by bolo známe) vyžiadalo vytvorenie obezitologických ordinácií v počte blížiacom sa počtu ordinácií praktických lekárov. Ostatne, sú to práve praktickí lekári, ktorí neriešia obezitu v prvej inštancii. To nie je ich vina, ide o problém v koncepcii zdravotníctva.

Zodpovedné zdravotnícke orgány vrátane WHO si uvedomujú, že riešenie je v primárnej prevencii, ktorou je zdravý životný štýl, ktorý je podmienkou dobrého zdravia. Preventívna medicína prakticky neexistuje. Ako hovorí MUDr. René Vlasák, primár zdravotníckeho zariadenia Prevencia 2000 (pôvodná formulácia je upravená autorom tohto článku):

V prevencii civilizačných ochorení ide o optimalizáciu množstva tukového tkaniva v pomere k ostatným zložkám stavby tela, ktorými sú celková telesná voda a aktívna telesná hmota (predovšetkým svalová hmota). Najprv musíme vyhodnotiť symptómy, pretože väčšina z nich súvisí s poruchou energetickej homeostázy (stabilné vnútorné prostredie).

 

Tuk nie je len na škodu

Ľudský organizmus musí disponovať akýmsi (pozri ďalej) množstvom tuku, pretože ten je:

 • zásobárňou energie, funguje pri fyzickej aktivite
 • tepelným izolátorom, nutným na udržanie stálej telesnej teploty
 • metabolicky aktívny (odlišné je to v prípade "bieleho" a "hnedého" tuku)
 • mechanickou ochranou vnútorných orgánov
 • miestom premeny niektorých hormonálnych prekurzorov na aktívne hormóny
 • miestom ukladania lipofilných toxínov a liekov (to určite nie je ideálne, okrem toho problém nastáva pri rýchlej redukcii tukových zásob, kedy môže dôjsť k "autointoxikácii")

Problém nastane v prípade, keď sa tuk ukladá nielen do tukových tkanív, ale tiež do svalov (to by ešte šlo) a predovšetkým do pečene a pankreasu (to je veľký problém).

Nižšie opísané rozdiely v miestach ukladania tuku majú zásadný vplyv na riziko vzniku chronických metabolických (civilizačných) chorôb tým, že sú zdrojom tzv. inzulínovej rezistencie (s následným vznikom cukrovky 2. typu) a tiež znamenajú riziko produkcie tzv. prozápalových faktorov, ktorých dôsledkom sú kardiovaskulárne ochorenia.

 

Obezita nie je jedna ako druhá

Centrálny (androidný = mužský = jablko) typ je charakterizovaný ukladaním tuku nielen na trupe, ale predovšetkým do dutiny brušnej. V tomto prípade prevažuje práve zmnoženie viscerálneho (útrobného) tuku. To predstavuje vážne riziko pre vznik civilizačných ochorení (viď ďalej).

Periférny (gynoidný = ženský = hruška) typ je tvarom postavy prirovnávaný k hruške. Tuk sa ukladá predovšetkým v oblasti zadku a stehien. Tento typ postavy má cca jedna tretina žien. Zvyšok pripadá na typ androidný či zmiešaný.

Zmiešaný typ je potvrdením faktu, že nič nie je čierne ani biele. Dr. Vlasák hovorí o type "banán". Je to práve tento typ, ktorý prevláda.

Ženy teda môžu mať problém s androidnou obezitou, ale napodiv muži sa môžu dočkať problému s "relatívnou gynoidnou" obezitou.

Fakty vyššie uvedené sú veľmi dôležité pri voľbe redukčnej stratégie!

 

Zdravotné riziká obezity

Centrálny typ obezity znamená výraznejšie zdravotné riziká vzniku chronických civilizačných ochorení. Hovoríme o metabolickom syndróme X. Týka sa to predovšetkým mužov (celoživotne), riziko však hrozí aj ženám v postproduktívnom veku. Metabolický syndróm X však môže postihnúť tiež ženy trpiace androidnou obezitou. Štandardnými diagnostickými kritériami sú:

 • hypertenzia
 • obvod pása u mužov väčší ako 102 cm, u žien nad 88 cm (poznámka nižšie)
 • v biochemickom obraze hodnota TAG nad 1,7 mmol / l - zatiaľ pre obe pohlavia rovnaká,
 • hodnota HDL cholesterolu pod 1,0 mmol / l u mužov a pod 1,3 u žien
 • glykémia nalačno nad 6,1 mmol / l - u oboch pohlaví rovnako.

Metabo-syndróm X znamená riziko vzniku civilizačných ochorení počnúc aterosklerózou (s ňou súvisia srdcové a mozgové príhody) cez diabetes 2. typu až po viacero typov nádorov.

Pri hodnotení množstva tukového tkaniva muži majú situáciu zjednodušenú tým, že predilekčné (povedzme "vrodené") miesta kumulácie tuku sa celoživotne nemenia, preto možno použiť totožný redukčný režim po celý život. Samozrejme je možný problém, vyvolaný niektorými ochoreniami - a tie sú početnejšie v dôsledku procesu starnutia.

V prípade ženského typu obezity je situácia zložitejšia, pretože s pribúdajúcim vekom môže dôjsť k zmenám typu ukladania tuku.

U žien zohráva dôležitú úlohu tehotenstvo a dojčenie (a ich počet) a užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Množstvo telesného tuku a miesta jeho uloženia rozhodujú ako o zdraví, tak o vzhľade, do značnej miery aj o fyzickej kondícii, no v prvom rade o zdravotných komplikáciách. K zachovaniu dobrého zdravia a kondície je vhodné udržať množstvo tuku v rozmedzí optima - u žien od 15 do maximálne 30%, u mužov od 10 do maximálne 20% celkovej telesnej hmotnosti.

 

Špecifiká gynoidného typu obezity

Podľa dr. Vlasáka ide o špecifickú formu metabolického syndrómu, ktorému hovorí "metabo-syndróm Y" (na rozdiel od metabo-syndrómu X, typického pre obezitu mužského typu). Pre metabo-syndróm Y je typické ukladanie tuku v oblasti zadku a stehien. Ak žena tohto typu chudne, dôjde najprv k redukcii tuku v tvári, prsiach a v oblasti pásu ("pneumatika"). Problematické partie však odolávajú tradičným redukčným postupom, ktorými sú diéty a fyzické cvičenia.

 

Tu je štandardná charakteristika metabolického syndrómu Y:

 • BMI > 27 (index telesnej hmotnosti na základe pomeru medzi výškou a váhou)
 • WHR < 0.7 (porovnanie obvodu pásu a bokov)
 • Nedostatočnosť (čiže zlyhávanie) žilovo-lymfatického systému s tendenciou k hyperosmolárnym edémom (opuchy vyskytujúce sa v prípade ochorenia cukrovkou)
 • Hypotenzia spolu s neurovegetatívnou dystóniou (porucha dráždivosti sympatických a parasympatických nervových systémov, môže viesť k neovládateľnej hyperaktivite niektorého orgánu a k jeho funkčným poruchám).

 

Symptómy zaradené do bodu 4:

Normálne alebo zvýšené hodnoty TAG (tiež TG, čiže triglyceridy), zvýšená glykémia, výrazne zvýšený celkový cholesterol a naopak znížený bazálny metabolizmus (BMR). Sprievodným javom je zníženie (eventuálne zmeny) imunity, časté sú autoimunitné ochorenia - typicky štítnej žľazy. Ďalej je prítomná hypermobilita a súvisiace vertebrogénne ťažkosti (bolesti chrbta, krížovej oblasti a hlavy), od určitého veku inkontinencia.

 

Všetko je to - o hormónoch (a citlivosti organizmu na ne)

Metabolická harmónia (či dysharmónia) je určená súhrou tukového tkaniva - hormónov. Hlavnú úlohu v rozdieloch v ukladaní tuku hrajú pohlavné hormóny, predovšetkým testosterón, progesterón a estrogény, a pomer ich hladín v organizme. Tukové tkanivo je pre hormóny vnímavým partnerom a ako prirovnáva dr. Vlasák, je "plastelínou", vytvárajúcou tvary ľudského tela.

 

Nefarmakologická neinvazívna "terapia" obezity

Štandardný postup väčšinou kombinuje nejakú redukčnú diétu a fyzickú aktivitu. Niektorí odborníci používajú tzv. behaviorálnu terapiu, ktorá sa snaží o pochopenie osobného problému, pracuje s psychikou obézneho a učí ho zmenám životného štýlu. Práve v poslednom uvedenom postupe nastávajú problémy. Tiež ide o to, akú formu tej ktorej z uvedených terapií je vhodné a predovšetkým možné zvoliť, v závislosti na psychike, zdravotnom stave a type obezity. Komplikácie nastávajú tiež preto, že uvedené metódy nehradí väčšina zdravotných poisťovní (niektoré čiastočne, podobne životné poisťovne). To je pre obézneho klienta finančná záťaž, ktorá býva častou príčinou jeho rezignácie.

Problémy sú aj s metodikou. Tak napríklad fyzická aktivita by mala byť rozdielna pre mužov a ženy. Jej forma, doba a intenzita musí vychádzať zo vstupného zhodnotenia aktuálneho zdravotného stavu (vrátane častých pohybových obmedzení), rovnako ako zo stavu fyzickej kondície. Ako - pôvodným povolaním športový fyziológ - musím zdôrazniť, že v prípade, keď sa obézny človek bezhlavo vrhne do "športu", koleduje si o zranenie. Cvičiť pod vedením nezodpovedného trénera (predovšetkým ak ide o skupinové cvičenie), je rizikové alebo neúčinné (v prípade, kedy si obézny riziko uvedomuje a aktivitu teda "nepreháňa"). Inak povedané, cvičiť sa musí vedieť! V prípade gynoidnej obezity sú na internete vyhľadateľné špecifické formy cvičenia (väčšinou anglicky). Predpokladám, že pri vyhľadávaní videí a odporúčaní "ako cvičiť" si uvedomíte, že neexistujú jednotné názory ani v tejto oblasti.

.

Všetky popísané metódy sú využiteľné u všetkých typov obezity. Avšak ženy gynoidného typu by mali zvažovať systematickú starostlivosť v podobe tzv. "Komplexnej dekongestívnej terapii (KDT)". Je to neinvazívna nefarmakologická liečba umožňujúca redukciu a následné udržanie zníženého objemu tela alebo jeho častí (napr. objemu končatín a zadku). Pôvodne sa používala v lymfológii. To je odbor, ktorého cieľom je diagnostika a liečba opuchov vznikajúcich v dôsledku zhoršeného toku lymfy.
 

Odporúčania pre čitateľa: Podrobnosti o obezite vrátane opisu väčšiny kľúčových redukčných režimov nájdete v publikácii autora článku pod názvom "Na čo sú diéty", nakladateľstvo Ikar 2015.

Ringsegment Ringsegment

Weight management
je riešením pre každého

Výživový plán na úpravu hmotnosti

Potrebujete zhodiť pár kíl alebo 15 kíl? Pripravíme vám taký plán, ktorý vám sadne do vašich predstáv.

Viac
Výživový plán pre športovcov

Máte radi šport? Alebo naopak, ste v pohybe limitovaní? Nebaví vás jedálniček od vášho trénera?

Viac
Výživový plán pre deti

Náš tím profesionálnych výživových poradcov je pripravený pomôcť každému rodičovi, ktorému nie je zdravie jeho dieťaťa ľahostajné. Máme pre vás pripravené špeciálne programy, ktoré u detí úspešne riešia obezitu, nadváhu, prípadne aj podvýživu.

Viac
Výživový plán pre seniorov

Seniori vyžadujú diametrálne odlišný prístup k chudnutiu ako aktívny tridsiatnik. Z našich skúseností sa veľkej skupine klientov po úprave hmotnosti uľavilo od zdravotných ťažkostí a znížilo sa množstvo potrebných liekov.

Viac
Výživový plán pre večné diétarky

Celý deň nejete a večer skončíte vo fastfoode? Naše riešenie počíta s rôznymi životnými situáciami tak, aby bolo maximálne použiteľné a bez jo-jo efektu.

Viac
Výživový plán pre diabetikov a alergikov

Neprispôsobujte sa! My sa prispôsobíme vám. Máte alergiu alebo intoleranciu na nejakú potravinu, prípadne diabetes alebo vysoký tla? Nevadí, naša gramážová kuchárka sa vám prispôsobí a nikto vás ju nebude nútiť jesť.

Viac
Logo

Prečo NUTRIADAPT?

Zdravotná dokumentácia

Pretože je normálne starať sa o seba a o svoje zdravie.

Nahváha a obezita výrazne zhoršuje kvalitu života. Od zadýchavania sa pri chôdzi, estetického hľadiska, zhoršenia civilizačných chorôb, ako je okrem iného cukrovka alebo vysoký cholesterol, až po kratšiu dobu života. Je správne sa o svoje telo v rôznych etapách života starať tak, aby ste dokázali naplniť váš cieľ a mať tak "RADOSŤ ZO SEBA". A my vám s tým radi pomôžeme.

Stetoskop

Pretože u nás nájdete iba vysoko kvalifikovaných odborníkov na úpravu hmotnosti.

Všetci naši zamestnanci musia prejsť veľmi intenzívnym vzdelávacím procesom zakončeným odbornou skúškou. Zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, preto navyše u nás tiež nájdete špecialistu na chudnutie detí, športovú výživu, apod.

Mikroskop

Pretože náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkom nespočetného množstva overených klinických štúdií.

Opiera sa o fakty, nie o domnienky alebo nepodložené štúdie. Bude vám na mieru spracovaná gramážová kuchárka a osobný výživový plán, v ktorom možno upravovať energetickú hodnotu aj početnosť porcií. Osobný výživový plán rešpektuje vaše chuťové preferencie a pomôže vám rýchlejšie dosiahnuť cieľovú hmotnosť.


Je to jednoduchšie,
než si myslíte

Fill form

Vyplníte rezervačný formulár, naša asistentka sa s vami do dvoch pracovných dní spojí a dohodnete si termín nezáväznej konzultácie.

Zdravotná prehliadka

Absolvujete 30 - 45 minútovú konzultáciu, kde vám vykonáme základnú diagnostiku Vášho tela. Počas konzultácie sa dozviete, ako zostať nielen zdraví, ale tiež ako získať viac energie, cítiť sa dobre a dostať sa na svoju ideálnu hmotnosť a mnoho ďalších informácií.

Konzultácia

Pohovoríte si s našim výživovým špecialistom, preberiete vaše ciele, vysvetlíme vám ako sa s nami dostanete na ideálnu hmotnosť a čo je potrebné urobiť, aby ste si ju udržali. A to natrvalo.

Fill form

Poďte do toho s nami a chudnite tak, aby ste nielen skvele vyzerali, ale hlavne sa skvele cítili.

Garancia

Až 1,5 kg / týždeň

Pri dodržaní výživových
zásad našich špecialistov
Objednajte sa ešte dnes
na konzultáciu s výživovým špecialistom
a navyše dostanete inšpiratívny
jedálniček chutných večerí

Rezervačný formulár

Ringsegment