Aktuálne informácie k fungovaniu našich pobočiek nájdete tu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NUTRIADAPT SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) stanovujú Vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu NUTRIADAPT (ďalej len „Program“).

1.2. Majiteľom a prevádzkovateľom Programu je spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o., so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 08636745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 322381 (ďalej len „NUTRIADAPT s.r.o.“), na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Kladnianska 46, 831 00 Bratislava, IČO: 46 711 791. Poskytovateľom Služieb v rámci Programu je buď priamo NUTRIADAPT s.r.o. alebo niektorý z jej partnerov, ktorý prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte služby. NUTRIADAPT s.r.o. a jej partneri prevádzkujúci poradne NUTRIADAPT sa ďalej spoločne označujú ako „Poskytovatelia“.

1.3. Službami (ďalej len „Služby“) sa rozumie Program pre zlepšenie kondície a úpravu hmotnosti a ďalšie Služby, ktoré Poskytovatelia ponúkajú v rámci Programu; ustanovenie čl. 2.8 nie je dotknuté. Službou sa rozumie aj sprístupňovanie tematických audiovizuálnych diel (videí) Poskytovateľom klientom v rámci Programu, a to online alebo iným obdobným spôsobom (ďalej len „Audiovizuálne Služby“).

1.4. Tieto Obchodné podmienky platia vtedy, ak neboli medzi Vami a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v Objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služieb, a ďalej pre úkony, ktoré u Poskytovateľa absolvujete pred vlastným vznikom zmluvného vzťahu (čl. 2.1), napr. pre úvodnú (vstupnú) konzultáciu

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1. Zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom spravidla vzniká podpisom Objednávky Služby (ďalej len „Objednávka“) a jej prijatím Poskytovateľom (Poskytovatelia majú k dispozícii objednávkové tlačivá, ktoré predkladajú klientom na podpis). Uzavretie zmluvného vzťahu môže byť menom a na účet bezprostredného Poskytovateľa Služieb sprostredkované iným Poskytovateľom (ďalej len „Sprostredkovateľský Poskytovateľ“). Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám objednané Služby a Vy ste povinný uhradiť ich cenu.

2.2. Máte nárok obdržať kópiu Objednávky potvrdenú Poskytovateľom, prípadne za Poskytovateľa Sprostredkovateľským Poskytovateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola vyhotovená písomná Objednávka ani zmluva, máte nárok dostať od Poskytovateľa potvrdenie, ktoré bude obsahovať označenie predmetu Služby, jej rozsah, akosť, cenu za vykonanie Služby a termín plnenia.

2.3. Pred podpisom Objednávky si nechajte od pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa podrobne vysvetliť, v čom Služba spočíva, čo zahŕňa a aká je jej cena. Informujte sa na všetky okolnosti, ktoré pre Vás majú význam. Ak máte akékoľvek nejasnosti, Objednávku nepodpisujte.

2.4. Pracovník Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho poskytovateľa je oprávnený požiadať Vás o identifikačný doklad na overenie Vašej totožnosti.

2.5. Poskytovateľ nie je povinný prijať Vašu Objednávku, ak (i) ste v minulosti neplnili svoje povinnosti pri poskytovaní Služieb (napr. neuhradili ste cenu Služieb), (ii) má z Vášho správania pochybnosti, či rozumiete, čo je predmetom Služieb a za akých podmienok Vám majú byť Služby poskytované alebo (iii) má pochybnosti, či máte vážny záujem o čerpanie Služieb na účel, na ktorý sú určené.

2.6. Ak nie ste plnoletý, je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu s poskytovaním Služieb, ak má pochybnosti, že ste sami schopný posúdiť predmet Služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny

2.7. Vezmite, prosím, do úvahy, že Služby Programu nie sú zdravotníckymi službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotných službách, v znení neskorších predpisov. Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne ste obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, vždy sa vopred poraďte o čerpaní Služieb so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informujte pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa.

2.8. Službou v zmysle týchto Obchodných podmienok nie sú výkony, ktoré nečerpáte od Poskytovateľa, ale od tretích subjektov, hoci môže ísť o výkony, ktoré sú podmienkou pre riadne čerpanie Služieb (ďalej len „Podmieňujúce výkony“). Podmieňujúcimi výkonmi sú najmä výkony, ktoré spočívajú v zdravotnej diagnostike alebo v odberoch biologického materiálu a ich zdravotnom vyhodnotení, a ďalšie zdravotné služby v zmysle Zákona o zdravotných službách (ďalej len „Zdravotné služby“). Ak sa nedohodnete s Poskytovateľom inak, zaistí Poskytovateľ Podmieňujúce výkony prostredníctvom oprávneného poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ a uhradí za Vás cenu poskytnutia Podmieňujúcich výkonov (a to z ceny Služieb podľa čl. 4); súčasťou Služieb je zaistenie poskytnutia Podmieňujúcich výkonov. Poskytovateľ je povinný zaistiť, aby Podmieňujúce výkony boli poskytnuté v rámci podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami (vrátane predčasného ukončenia poskytovania Podmieňujúcich výkonov, ak dôjde k odstúpeniu od dohody o poskytovaní Služieb alebo inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb). Ak majú Podmieňujúce výkony charakter Zdravotných služieb, musí byť ich poskytovateľ oprávneným poskytovateľom v zmysle Zákona o zdravotných službách. Ak sa dohodnete s Poskytovateľom, že si Podmieňujúce výkony zaistíte samostatne, nemáte nárok na zľavu z ceny Služieb, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

2.9. Pokiaľ dôjde v rámci Programu k zmene Poskytovateľa, ktorý prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte Služby, súhlasíte s tým, aby Váš zmluvný vzťah (všetky doteraz nesplnené práva a povinnosti) bol prevedený na nového Poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú poradňu. Prevod zmluvného vzťahu na nového Poskytovateľa nadobúda účinnosť dňom, kedy Vám bude táto skutočnosť oznámená.

3. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám Služby odborne a starostlivo. Pracovníci Poskytovateľa a Sprostredkujúceho Poskytovateľa sú povinní voči Vám konať v súlade so základnými hodnotami NUTRIADAPT, ktoré sú dostupné v poradniach NUTRIADAPT.

3.2. Ste povinný v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služieb, najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, a v prípade Služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje dodržiavanie určitého režimu, dostavovať sa na predpísané konzultácie a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa, pokiaľ ide o stravovanie, pohybové aktivity, atď. Ak majú jednotlivé Služby stanovené osobitné pravidlá ich čerpania, je potrebné tieto pravidlá dodržiavať; konkrétne pokyny pre správne využitie služby Analýza črevného mikrobiómu sú uvedené na: www.mojecrevo.sk. Ak nebudete poskytovať požadovanú súčinnosť, nemôžu Služby priniesť očakávaný výsledok.

3.3. Hoci Vám budú Služby poskytované v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, nemôžeme zaručiť, že sa dosiahne výsledok, ktorý si prajete (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov). Dosiahnutie tohto výsledku závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou Poskytovateľa (napr. vplyv prostredia). Riadnym poskytovaním súčinnosti podľa čl. 3.2 sa však podstatne zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

3.4. K riadnemu čerpaniu Služieb môže byť nevyhnutné, aby ste si prostredníctvom Poskytovateľa zriadili online užívateľský účet v elektronickom rozhraní NUTRIADAPT a aby ste za tým účelom po celú dobu čerpania Služieb disponovali platnou adresou elektronickej pošty. K užívateľskému účtu sa budete prihlasovať pomocou používateľského mena a hesla. Tieto prístupové údaje ste povinní udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na užívateľské strane.

3.5. Audiovizuálne diela, ktoré sú predmetom Audiovizuálnych Služieb, máte právo využívať na osobnú potrebu v súlade s účelom, na ktorý sú určené (napr. ako inštruktáž pre cvičebné a tréningové aktivity), a spôsobom, ktorým Vám sú sprístupňované (napr. formou online streamu). Je zakázané audiovizuálne diela kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať.

3.6. Ak nebudete riadne poskytovať súčinnosť alebo porušovať svoje povinnosti pri čerpaní Služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť Poskytovanie Služieb alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní Služieb. Poskytovaním súčinnosti sa pre účely tohto ustanovenia rozumie tiež úhrada ceny Služieb.

3.7. Ak bolo poskytovanie Služieb dojednané na určitý počet mesiacov, počíta sa dĺžka poskytovania Služieb od dátumu do- jednania poskytovania Služieb do korešpondujúceho dátumu príslušného nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak nie je v nasledujúcom kalendárnom mesiaci taký dátum, platí, že posledným dňom poskytovania Služieb je posledný deň daného kalendárneho mesiaca.

3.8. Ste oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie poskytovania Služieb s tým, že uhradíte cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s Vašou Objednávkou (čl. 4.4).

3.9. V prípade audiovizuálnych služieb máte - okrem nároku podľa čl. 3.8 – ďalej nárok odstúpiť od dohody o ich poskytovaní (čl. 2.1), a to v skúšobnej lehote 10 dní odo dňa, kedy Vám budú elektronicky zaslané alebo iným spôsobom odovzdané prístupové údaje nevyhnutné k využitiu Audiovizuálnych Služieb (typicky užívateľské meno a heslo do online aplikácie Môj NUTRIADAPT), a v prípade, že prístupové údaje nemajú byť odovzdané, potom odo dňa, kedy došlo k dojednaniu o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb. Odstúpenie sa musí stať písomne a musí byť doručené v stanovenej lehote Poskytovateľovi, prípadne spísané s Poskytovateľom. K odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu.

4. CENA SLUŽIEB

4.1. Za poskytovanie Služieb ste povinný uhradiť cenu stanovenú v Objednávke. Ak čerpáte Služby, bez toho aby ste podpísali Objednávku, ste povinný uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase začatia poskytovania Služieb.

4.2.  Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, ste povinný uhradiť celú cenu objednaných Služieb prio dovzdaní Objednávky Poskytovateľovi platobnými metódami akceptovanými Poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou a pod.). Ak ste sa s Poskytovateľom dohodli na bezhotovostnej platbe, musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služieb (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa. Ak ste sa dohodli s Poskytovateľom na úhrade ceny Služieb v splátkach, ste povinný hradiť splátky v dohodnutých termínoch; neuhradením ktorejkoľvek splátky riadne a včas sa stáva celá cena Služieb splatná naraz. Umožnenie splátok závisí na výlučnom uvážení Poskytovateľa a nie je na ne právny nárok. Neuhradenie ceny Služieb alebo ktorejkoľvek jej časti riadne a včas je pre Poskytovateľa bez ďalšieho dôvodom na prerušenie poskytovania Služieb do doby úhrady a/alebo odstúpenia od dohody o poskytovaní Služieb (podľa voľby Poskytovateľa).

4.3. V cene Služieb nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ a ktoré nie sú Podmieňujúcimi Výkonmi, a tovar, ktorý Poskytovateľ distribuuje, ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitý tovar je v cene zahrnutý. Poskytovateľ Vám môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, majte však na pamäti, že ide iba o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

4.4. Ak nie je ďalej ustanovené inak (čl.4.5), pokiaľ dôjde k odstúpeniu od dohody o poskytovaní Služieb alebo k inému pre časnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade so zákonom alebo dohodnutím strán, máte nárok na vrátenie uhradenej ceny nevyčerpaných Služieb. Táto suma sa stanoví na základe jednotkových východiskových cien Služieb uvedených v cenníku Poskytovateľa platnom v čase, kedy došlo k dohodnutiu poskytovania Služieb; ak ide o Služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, má Poskytovateľ nárok na ich obvyklú cenu v zmysle právnych predpisov o cenách. Cena nevyčerpaných Služieb je kladným rozdielom medzi dohodnutou cenou a úhrnom východiskových cenníkových cien vyčerpaných Služieb.

Ak ide o Služby v rámci programu, ktorý Poskytovateľ ponúka vo variantoch s rôznou dobou trvania, stanoví sa cena vyčerpaných Služieb ako súčet cenníkovej ceny programu ponúkaného Poskytovateľom, ktorý je najbližšie kratší oproti dobe skutočného čerpania Služieb, a východiskových jednotkových cien Služieb, ktoré ste vyčerpali po uplynutí času zodpovedajúcom takémuto programu.

Ak sú Služby poskytované so zľavou a ak dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu pre platné odstúpenie z Vašej strany (najmä v dôsledku chýb poskytovaných Služieb), zohľadní sa zľava alikvotne v hodnote, na ktorú má Poskytovateľ nárok.

4.5. Ak dôjde k účinnému odstúpeniu od dohody o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb podľa čl.3.9, zaniká nárok Poskytovateľa na cenu za poskytovanie Audiovizuálnych Služieb a máte nárok na vrátenie celej sumy, ktorú ste za poskytovanie týchto Služieb uhradili (ustanovenia čl. 4.4 sa neuplatnia).

4.6. Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti ceny Služieb ani na inú zľavu, ak ste úplne alebo čiastočne nevyčerpali objednané Služby (najmä nemáte nárok na vrátenie ceny Služieb za minulú dobu, ak ste sa svojvoľne nedostavovali na schôdzky u Poskytovateľa ). Ak nebola cena Služieb v čase odstúpenia alebo iného predčasného ukončenia v zmysle čl. 4.4 a 4.5 dosiaľ uhradená, nemáte nárok na vrátenie neuhradenej sumy, ale zaniká Poskytovateľov nárok na túto sumu v zodpovedajúcom rozsahu.

4.7. Jednotlivé základné (predvolené) Služby stanovené v cenníku sa považujú za vyčerpané okamihom začatia ich čerpania (tzn. prvom vykonanom úkone Poskytovateľa, ak ide o Služby definované výkonom alebo výsledkom, alebo začatím príslušného obdobia poskytovania Služieb, ak ide o Služby definované takým obdobím).

4.8. Ak dôjde v súlade s dohodou strán, zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb, udeľujete nám tým súhlas k vystaveniu opravného daňového dokladu podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak je vystavenie opravného daňového dokladu nevyhnutné z hľadiska správneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služieb.

5. Reklamace

5.1. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to v kterékoli poradně Svět zdraví, kterou daný Poskytovatel (tzn. SUNKINS a.s. nebo ten který její partner) provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který Vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. V poradně Svět zdraví může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny Svět zdraví, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

5.2. Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

5.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

5.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat SUNKINS a.s. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese reklamace@svet-zdravi.cz. SUNKINS a.s. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás SUNKINS a.s. vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí SUNKINS a.s. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 5.5 představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

6. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, která vám dává čl. 5) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 5 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

6.4. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

6.5. Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

6.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb.

6.8. Neodstoupíte-li od ujednání o poskytování Služeb nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.9. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.10. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

6.11. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel vás upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

7.1. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.

7.2. Pravidla zpracovávání Vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Světa zdraví, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Světa zdraví.

7.3. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů Světa zdraví se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

8. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Jste-li spotřebitelem (čl. 6.1), informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám.

9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

9.5. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Světa zdraví. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách Světa zdraví.

9.6. Oficiální internetové stránky Světa zdraví jsou: www.svet-zdravi.cz.

9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12. 8. 2019

V Praze dne 12. 8. 2019

SUNKINS a.s.

Rezervačný formulár

Ringsegment