VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NUTRIADAPT SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Úvod. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) stanovujú Vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu NUTRIADAPT (ďalej len „Program“).

1.2 NUTRIADAPT. Majiteľom a prevádzkovateľom Programu je spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o., so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 08636745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 322381 (ďalej len „NUTRIADAPT s.r.o.“), na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Vrútocká 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 711 791. Poskytovateľom Služieb v rámci Programu je buď priamo NUTRIADAPT s.r.o. alebo niektorý z jej partnerov, ktorý prevádzkuje kliniku NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte služby. NUTRIADAPT s.r.o. a jej partneri prevádzkujúci kliniky NUTRIADAPT sa ďalej spoločne označujú ako „Poskytovatelia“.

1.3 Služby NUTRIADAPT. Službami (ďalej len „Služby“) sa rozumie program NUTRIADAPT a ďalšie Služby, ktoré Poskytovatelia ponúkajú v rámci Programu; ustanovenie čl. 2.8 nie je dotknuté. Službou sa rozumie aj sprístupňovanie tematických audiovizuálnych diel (videí) Poskytovateľom klientom v rámci Programu, a to online alebo iným obdobným spôsobom (ďalej len „Audiovizuálne Služby“). Medzi Služby tiež patrí samostatne alebo spoločne s inými Službami ponúkaná prístrojová starostlivosť, smerujúca najmä k efektívnejšej redukcii tuku, redukcii celulitídy či podpore činnosti lymfatického systému (ďalej iba "Prístrojová starostlivosť").

1.4 Rozsah aplikácie. Tieto Obchodné podmienky platia vtedy, ak neboli medzi Vami a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v Objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služieb, a ďalej pre úkony, ktoré u Poskytovateľa absolvujete pred vlastným vznikom zmluvného vzťahu (čl. 2.1), napr. pre úvodnú (vstupnú) konzultáciu.

 

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1 Dohodnutie o poskytovaní Služieb. Zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom spravidla vzniká podpisom Objednávky Služby (ďalej len „Objednávka“) a jej prijatím Poskytovateľom (Poskytovatelia majú k dispozícii objednávkové tlačivá, ktoré predkladajú klientom na podpis). Uzavretie zmluvného vzťahu môže byť menom a na účet bezprostredného Poskytovateľa Služieb sprostredkované iným Poskytovateľom (ďalej len „Sprostredkovateľský Poskytovateľ“). Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám objednané Služby a Vy ste povinný uhradiť ich cenu.

2.2 Objednávka. Máte nárok obdržať kópiu Objednávky potvrdenú Poskytovateľom, prípadne za Poskytovateľa Sprostredkovateľským Poskytovateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola vyhotovená písomná Objednávka ani zmluva, máte nárok dostať od Poskytovateľa potvrdenie, ktoré bude obsahovať označenie predmetu Služby, jej rozsah, akosť, cenu za vykonanie Služby a termín plnenia.

2.3 Informácie o rozsahu Služieb. Pred podpisom Objednávky si nechajte od pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa podrobne vysvetliť, v čom Služba spočíva, čo zahŕňa a aká je jej cena. Informujte sa na všetky okolnosti, ktoré pre Vás majú význam. Ak máte akékoľvek nejasnosti, Objednávku nepodpisujte.

2.4 Overenie totožnosti. Pracovník Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho poskytovateľa je oprávnený požiadať Vás o identifikačný doklad na overenie Vašej totožnosti.

2.5 Odmietnutie poskytovania Služieb. Poskytovateľ nie je povinný prijať Vašu Objednávku, ak (i) ste v minulosti neplnili svoje povinnosti pri poskytovaní Služieb (napr. neuhradili ste cenu Služieb), (ii) má z Vášho správania pochybnosti, či rozumiete, čo je predmetom Služieb a za akých podmienok Vám majú byť Služby poskytované alebo (iii) má pochybnosti, či máte vážny záujem o čerpanie Služieb na účel, na ktorý sú určené.

2.6 Neplnoletí klienti. Ak nie ste plnoletý, je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu s poskytovaním Služieb, ak má pochybnosti, že ste sami schopný posúdiť predmet Služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny.

2.7 Služby nie sú zdravotníckymi službami. Vezmite, prosím, do úvahy, že Služby Programu nie sú zdravotníckymi službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotných službách, v znení neskorších predpisov. Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne ste obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, vždy sa vopred poraďte o čerpaní Služieb so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informujte pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa.

2.8 Podmieňujúce výkony. Službou v zmysle týchto Obchodných podmienok nie sú výkony, ktoré nečerpáte od Poskytovateľa, ale od tretích subjektov, hoci môže ísť o výkony, ktoré sú podmienkou pre riadne čerpanie Služieb (ďalej len „Podmieňujúce výkony“). Podmieňujúcimi výkonmi sú najmä výkony, ktoré spočívajú v zdravotnej diagnostike alebo v odberoch biologického materiálu a ich zdravotnom vyhodnotení, a ďalšie zdravotné služby v zmysle Zákona o zdravotných službách (ďalej len „Zdravotné služby“). Ak sa nedohodnete s Poskytovateľom inak, zaistí Poskytovateľ Podmieňujúce výkony prostredníctvom oprávneného poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ a uhradí za Vás cenu poskytnutia Podmieňujúcich výkonov (a to z ceny Služieb podľa čl. 5); súčasťou Služieb je zaistenie poskytnutia Podmieňujúcich výkonov. Poskytovateľ je povinný zaistiť, aby Podmieňujúce výkony boli poskytnuté v rámci podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami (vrátane predčasného ukončenia poskytovania Podmieňujúcich výkonov). Ak majú Podmieňujúce výkony charakter Zdravotných služieb, musí byť ich poskytovateľ oprávneným poskytovateľom v zmysle Zákona o zdravotných službách. Ak sa dohodnete s Poskytovateľom, že si Podmieňujúce výkony zaistíte samostatne, nemáte nárok na zľavu z ceny Služieb, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

2.9 Zmena Poskytovateľa. Pokiaľ dôjde v rámci Programu k zmene Poskytovateľa, ktorý prevádzkuje kliniku NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte Služby, súhlasíte s tým, aby Váš zmluvný vzťah (všetky doteraz nesplnené práva a povinnosti) bol prevedený na nového Poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú kliniku. Prevod zmluvného vzťahu na nového Poskytovateľa nadobúda účinnosť dňom, kedy Vám bude táto skutočnosť oznámená.

 

3. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1 Štandard poskytovania Služieb. Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám Služby odborne a starostlivo.

3.2 Súčinnosť. Ste povinný v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služieb, najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, a v prípade Služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje dodržiavanie určitého režimu, dostavovať sa na predpísané konzultácie a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa, pokiaľ ide o stravovanie, pohybové aktivity, atď. Ak majú jednotlivé Služby stanovené osobitné pravidlá ich čerpania, je potrebné tieto pravidlá dodržiavať. Ak nebudete poskytovať požadovanú súčinnosť, nemôžu Služby priniesť očakávaný výsledok.

3.3 Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa. Hoci Vám budú Služby poskytované v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, nemôžeme zaručiť, že sa dosiahne výsledok, ktorý si prajete (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov). Dosiahnutie tohto výsledku závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou Poskytovateľa (napr. vplyv prostredia). Riadnym poskytovaním súčinnosti podľa čl. 3.2 sa však podstatne zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

3.4 Porušenie povinností klienta. Ak nebudete riadne poskytovať súčinnosť alebo budete porušovať svoje povinnosti pri čerpaní Služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť Poskytovanie Služieb alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní Služieb. Poskytovaním súčinnosti sa pre účely tohto ustanovenia rozumie tiež úhrada ceny Služieb.

3.5 Kalkulácia dĺžky poskytovania Služieb. Ak bolo poskytovanie Služieb dohodnuté na určitý počet mesiacov, počíta sa dĺžka poskytovania Služieb od dátumu dohodnutia poskytovania Služieb do korešpondujúceho dátumu príslušného nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak nie je v nasledujúcom kalendárnom mesiaci taký dátum, platí, že posledným dňom poskytovania Služieb je posledný deň daného kalendárneho mesiaca.

3.6 Ukončenie poskytovania Služieb na prianie. V priebehu 21 dní od dohodnutia zmluvného vzťahu o poskytovaní Služieb ste oprávnení kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie poskytovania Služieb s tým, že uhradíte cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s  vašou Objednávkou podľa čl. 6.1 (tento postup ďalej iba ako "Ukončenie poskytovania Služieb na prianie"). Žiadosť Ukončenie poskytovania Služieb na prianie musí byť písomná a musí byť doručená v stanovenom čase Poskytovateľovi, prípadne spísaná s Poskytovateľom. K žiadosti o Ukončenie poskytovania Služieb na prianie môže dôjsť bez udania dôvodu. Žiadosť o Ukončenie poskytovania Služieb na prianie musí byť doručená najneskôr v predchádzajúci deň pred termínom poskytnutia Služieb, inak sa na Služby, ktoré mali byť poskytnuté v tomto termíne, už nevzťahuje.

 

4 DIGITÁLNE SÚČASTI SLUŽIEB (DSS)

4.1 Digitálne súčasti Služieb. Súčasťou Služieb môžu byť určité digitálne prvky (ďalej len „DSS“), ktoré budete využívať prostredníctvom vlastného technického a programového vybavenia (ďalej len „Vybavenie“). Zaväzujete sa priebežne udržiavať svoje Vybavenie čo do typu a aktuálnosti na úrovni, ktorá je všeobecne považovaná za obvyklú, najmenej však na úrovni, s ktorou ste boli Poskytovateľom oboznámení pred dohodnutím zmluvného vzťahu; Vybavenie je potrebné využívať v aktualizovanom a riadne udržiavanom stave. Nevznikajú vám žiadne nároky z toho, že DSS prípadne nemôžete využívať v dôsledku nedodržania ustanovení predchádzajúcej vety. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že budete môcť užívať DSS po uplynutí doby, na ktorú bolo dohodnuté poskytovanie danej DSS, a – ak nie je tak dohodnuté – po uplynutí doby, na ktorú bolo dohodnuté poskytovanie Služieb, ktorého je daná DSS súčasťou, pričom sa berie do úvahy aj predčasné ukončenie poskytovania Služieb (ďalej len „Doba poskytovania DSS“).

4.2 Aktualizácia DSS. Máte nárok na najnovšiu verziu DSS dostupnú v dobe uzavretia dohody o poskytovaní Služieb, ktorých súčasťou je príslušná DSS. Budú Vám poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby DSS bola bez chýb po Dobu poskytovania DSS. Ak ste nevykonali aktualizáciu v primeranom čase, nemáte práva z chyby, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie (to neplatí v prípade, že ste neboli upozornení na aktualizáciu alebo dôsledky jej nevykonania alebo ste aktualizáciu nevykonali alebo ste ju vykonali nesprávne v dôsledku nedostatku v návode).

4.3 Zmeny DSS. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podobu, technické parametre a/alebo obsah DSS, za účelom zlepšenia kvality poskytovaných Služieb, vrátane užívateľského zážitku, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti DSS a/alebo uľahčenie správy či obsluhy DSS. Poskytovateľ je oprávnený bez náhrady odstrániť funkcionality DSS, ktoré nie sú nevyhnutné k plneniu základného účelu, na ktorý je DSS určená. Každá zmena DSS vám bude oznámená, a to spravidla prostredníctvom vášho užívateľského účtu (čl. 4.4). Ak zhoršuje zmena nie nevýznamne váš prístup k DSS, umožní vám Poskytovateľ zmenu odmietnuť a ponechať si DSS v pôvodnej podobe alebo vám umožní vypovedať poskytovanie Služieb, ktorých súčasťou je príslušná DSS, bez výpovednej doby, a to do 30 dní odo dňa, keď ste boli o zmene vyrozumení, alebo od okamihu, keď bola DSS zmenená, podľa toho, čo nastane neskôr. Ustanovenie článku 4.1 nie je dotknuté.

4.4 Bezodplatné DSS. Ak Vám Poskytovateľ poskytne DSS bezplatne (ako darček, bonus a pod.), neposkytuje Vám žiadnu záruku ohľadom jej podoby, možnosti, kvality či dĺžky používania alebo aktualizácií.

4.5 Sprístupnenie užívateľského obsahu. V priebehu a po ukončení užívania DSS Vám Poskytovateľ na Vašu žiadosť sprístupní obsah, ktorý ste vytvorili alebo uchovávali prostredníctvom DSS, a to v strojovo čitateľnom formáte a za podmienok stanovených Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161. Poskytovateľ nie je povinný obsah špecificky sprístupňovať, ak máte k nemu prístup prostredníctvom predmetnej DSS. Poskytovateľ nie je povinný sprístupniť obsah, ktorý je starší ako jeden rok, najmä po skončení užívania DSS z Vašej strany (dôvodom je to, že Poskytovateľ spravidla nearchivuje obsah po dlhšiu dobu).

4.6 Užívateľský účet. K riadnemu čerpaniu Služieb môže byť nevyhnutné, aby ste si prostredníctvom Poskytovateľa zriadili online užívateľský účet v elektronickom rozhraní NUTRIADAPT a aby ste za tým účelom po celú dobu čerpania Služieb disponovali platnou adresou elektronickej pošty. K užívateľskému účtu sa budete prihlasovať pomocou používateľského mena a hesla. Tieto prístupové údaje ste povinní udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na užívateľskej strane.

4.5 Audiovizuálne diela. Audiovizuálne diela, ktoré sú predmetom Audiovizuálnych Služieb, máte právo využívať na osobnú potrebu v súlade s účelom, na ktorý sú určené (napr. ako inštruktáž pre cvičebné a tréningové aktivity), a spôsobom, ktorým Vám sú sprístupňované (napr. formou online streamu). Je zakázané audiovizuálne diela kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať.

4.6 Odstúpenie od dohody o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb. V prípade Audiovizuálnych služieb máte - okrem nároku podľa čl. 3.6 – ďalej nárok odstúpiť od dohody o ich poskytovaní (čl. 2.1), a to v skúšobnej lehote 10 dní odo dňa, kedy Vám budú elektronicky zaslané alebo iným spôsobom odovzdané prístupové údaje nevyhnutné k využitiu Audiovizuálnych Služieb (typicky užívateľské meno a heslo do online aplikácie Môj NUTRIADAPT), a v prípade, že prístupové údaje nemajú byť odovzdané, potom odo dňa, kedy došlo k dojednaniu o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené v stanovenej lehote Poskytovateľovi, prípadne spísané s Poskytovateľom. K odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu.

 

5 CENA SLUŽIEB

5.1 Dohoda o cene. Za poskytovanie Služieb ste povinný uhradiť cenu stanovenú v Objednávke. Ak čerpáte Služby, bez toho aby ste podpísali Objednávku, ste povinný uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase začatia poskytovania Služieb.

5.2 Úhrada ceny. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, ste povinný uhradiť celú cenu objednaných Služieb pri odovzdaní Objednávky Poskytovateľovi platobnými metódami akceptovanými Poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou a pod.). Ak ste sa s Poskytovateľom dohodli na bezhotovostnej platbe, musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služieb (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa. Ak ste sa dohodli s Poskytovateľom na úhrade ceny Služieb v splátkach, ste povinný hradiť splátky v dohodnutých termínoch; neuhradením ktorejkoľvek splátky riadne a včas sa stáva celá cena Služieb splatná naraz. Umožnenie splátok závisí na výlučnom uvážení Poskytovateľa a nie je na ne právny nárok. Neuhradenie ceny Služieb alebo ktorejkoľvek jej časti riadne a včas je pre Poskytovateľa bez ďalšieho dôvodom na prerušenie poskytovania Služieb do doby úhrady a/alebo odstúpenia od dohody o poskytovaní Služieb (podľa voľby Poskytovateľa).

5.3 Nezahrnuté výkony a tovar. V cene Služieb nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ a ktoré nie sú Podmieňujúcimi Výkonmi, a tovar, ktorý Poskytovateľ distribuuje, ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitý tovar je v cene zahrnutý. Poskytovateľ Vám môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, majte však na pamäti, že ide iba o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

 

6 VRÁTENIE CENY SLUŽIEB

6.1 Vrátenie ceny. Ak dôjde Ukončeniu poskytovania Služieb na prianie (čl. 3.6) alebo k inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade so zákonom alebo dohodnutím strán, máte nárok na vrátenie uhradenej ceny nevyčerpaných Služieb, a to podľa nasledujúcich pravidiel:

(A) Cena nevyčerpaných Služieb je kladným rozdielom medzi dohodnutou cenou a úhrnom východzích cenníkových cien vyčerpaných Služieb (t.j. cena vyčerpaných Služieb sa stanoví na základe súčtu jednotkových východzích cien Služieb uvedených v cenníku Poskytovateľa platnom v období, kedy došlo k dohodnutiu poskytovania Služieb; ak ide o Služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, vychádza sa z ich obvyklej ceny v zmysle právnych predpisov o cenách).

(B) Ak ide o Služby v rámci programu (balíčka), ktorý Poskytovateľ ponúka vo variantoch s rôznou dĺžkou trvania, stanoví sa cena vyčerpaných Služieb ako súčet cenníkovej ceny programu ponúkaného Poskytovateľom, ktorý je najbližšie kratší oproti dobe skutočne vyčerpanej dĺžke Služieb, a východiskových jednotkových cien Služieb, ktoré ste vyčerpali nad rámec dĺžky takéhoto programu. Dĺžka je pri programe - balíčku vymedzená dobou jeho trvania alebo počtom opakovaní jednotlivých Služieb.

(C) Ak sú Služby poskytované so zľavou alebo za výhodnejšiu cenu, než aká by odpovedala jednoduchému súčtu východiskových jednotkových cien jednotlivých poskytnutých Služieb (ďalej iba "Zľava") a ak dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu na základe zákonom stanovených dôvodov (t.j. napr. v dôsledku odstúpenia z dôvodu chýb poskytovaných Služieb, následná nemožnosť plnenia a iné, nie však na základe Ukončenia poskytovania Služieb na prianie), vrátane prípadu podľa čl. 4.3., zohľadní sa Zľava alikvotne v hodnote, na ktorú má Poskytovateľ nárok.

(D) Ak dôjde k účinnému odstúpeniu od dohody o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb podľa čl. 4.6, zaniká nárok Poskytovateľa na cenu za poskytovanie Audiovizuálnych Služieb a máte nárok na vrátenie celej sumy, ktorú ste za poskytovanie týchto Služieb uhradili.

6.2 Obmedzenie nároku na vrátenie ceny. Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti ceny Služieb ani na inú zľavu, ak ste úplne alebo čiastočne nevyčerpali objednané Služby (najmä nemáte nárok na vrátenie ceny Služieb za minulú dobu, ak ste sa svojvoľne nedostavovali na schôdzky u Poskytovateľa, pretože zmeškané Služby sa považujú za vyčerpané). Ak nebola cena Služieb v čase Ukončenia poskytovania Služieb na prianie alebo iného predčasného ukončenia zmluvy dosiaľ uhradená, nemáte nárok na vrátenie neuhradenej sumy, ale zaniká Poskytovateľov nárok na túto sumu v zodpovedajúcom rozsahu nevyčerpanej objednanej Služby.

6.3 Vyčerpanie Služieb. Jednotlivé základné (východzie) Služby stanovené v cenníku sa považujú za vyčerpané okamihom začatia ich čerpania. Zahájením čerpania sa rozumie:

1. (A) Ak ide o Služby definované výkonom alebo výsledkom: prvý uskutočnený úkon Poskytovateľa alebo klienta (podľa toho, čo nastane skôr),

2. (B) Ak ide o Služby definované obdobím čerpania: dňom započatia príslušného obdobia čerpania, a pokiaľ nie je uvedený, dňom predaja Služieb.

Vezmite, prosím, na vedomie, že (i) Služby sa považujú za vyčerpané vždy aj vtedy, ak nezahájite ich čerpanie v stanovený čas, (ii) produkt Metabolic Booster (diétny režim) sa považuje za vyčerpaný dňom, kedy Vám je doručený produktový balíček pre tento diétny režim. Vaše práva stanovené zákonom (najmä v súvislosti so zodpovednosťou za chyby Služieb) nie sú dotknuté.

6.4 Opravný daňový doklad. Ak dôjde v súlade s dohodou strán, zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb, udeľujete tým Poskytovateľovi súhlas k vystaveniu opravného daňového dokladu podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak je vystavenie opravného daňového dokladu nevyhnutné z hľadiska správneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služieb.

 

7 ZMENA TERMÍNU PRÍSTROJOVEJ STAROSTLIVOSTI

7.1 Zmena termínu a manipulačný poplatok. O zmenu termínu Prístrojovej starostlivosti môžete bezplatne požiadať najneskôr počas tretieho pracovného dňa pred týmto termínom. Neskoršia zmena termínu podlieha manipulačnému poplatku vo výške 30 % z ceny tejto Prístrojovej starostlivosti (ktorá sa počíta alikvotne z celkovej ceny objednaných Služieb). Manipulačný poplatok predstavuje paušálnu kompenzáciu nákladov Poskytovateľa v súvislosti s prípravou Služieb a rezerváciou termínu; Poskytovateľ je oprávnený prerušiť ďalšie poskytovanie Služieb až do jeho uhradenia. Žiadosťou o zmenu termínu sa doterajší termín ruší.

7.2 Žiadosť o zmenu termínu. Žiadosť o zmenu termínu je nutné doručiť Poskytovateľovi najneskôr predchádzajúci deň pred termínom Prístrojovej starostlivosti, potom už nie je na zmenu termínu nárok.

7.3 Vyčerpanie Služby. Pokiaľ sa k poskytnutiu Prístrojovej starostlivosti v dohodnutý čas nedostavíte (a pokiaľ nebola včas dohodnutá zmena termínu vyššie uvedeným postupom / pokiaľ včas nedošlo k Ukončeniu poskytovania Služieb na prianie), považuje sa tým táto Služba za vyčerpanú; za takto zmeškanú Prístrojovú starostlivosť nepatrí ani vrátenie jej ceny, ani poskytnutie Služby v inom termíne, ani iná náhrada.

7.4 Súvislosť s Ukončením poskytovania Služieb na prianie. V prípade žiadosti o Ukončenie poskytovania Služieb na prianie, ak je súčasťou Služieb Prístrojová starostlivosť, sa postupuje podľa tohto čl. 7 obdobne, tzn. pokiaľ je žiadosť doručená neskôr ako tretí pracovný deň pred termínom Prístrojovej starostlivosti, vzniká Poskytovateľovi nárok na uvedený manipulačný poplatok; pričom najneskôr je nutné žiadosť doručiť predchádzajúci deň pred termínom Prístrojovej starostlivosti. Lehota podľa čl. 3.6. vety prvej nie je dotknutá.

7.5 Zápočet. Ak vám Poskytovateľ má vrátiť uhradenú cenu nevyčerpaných Služieb (najmä z titulu Ukončenie poskytovania Služieb na prianie) alebo plniť inú peňažnú povinnosť, vzniknuté nároky na manipulačný poplatok sa napriek tomu bez ďalšieho oznámenia započítavajú.

 

8 REKLAMÁCIE

8.1 Všeobecne. Voči Poskytovateľovi, ktorý Vám poskytuje Služby, ste oprávnený uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Reklamácia“), a to na ktorejkoľvek klinike NUTRIADAPT, ktorú daný Poskytovateľ (tzn. NUTRIADAPT s.r.o. alebo jej partner) prevádzkuje, alebo v jeho sídle. Reklamácie sa môžu týkať obsahu Služieb, spôsobu ich poskytovania aj postupu konkrétneho pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa; zmena osoby špecialistu, ktorý Vám poskytuje poradenstvo v rámci poskytovania Služieb, nie je dôvodom reklamácie. Na klinike NUTRIADAPT môže byť Reklamácia urobená osobne počas prevádzkovej doby; okrem toho možno Reklamáciu zaslať písomne na adresu kliniky NUTRIADAPT, na ktorej možno urobiť Reklamáciu, alebo na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

8.2 Reklamačný protokol. Poskytovateľ Vám vydá pri uplatnení Reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy ste Reklamáciu uplatnili, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia Reklamácie požadujete a Vaše kontaktné údaje pre účely poskytnutia informácie o vybavení Reklamácie.

8.3 Priebeh Reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená a musíte byť o tom informovaní najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodnete na dlhšej lehote. Ak je predmetom Služieb poskytnutie DSS, vrátane DSS dodanej na hmotnom nosiči, musí byť Reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu a účel DSS. Po márnom uplynutí lehôt podľa predchádzajúcich viet môžete odstúpiť od zmluvného vzťahu o poskytovaní Služieb alebo požadovať primeranú zľavu.

8.4 Vybavenie Reklamácie. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni chybný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne chybných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

8.5 Neoprávnená Reklamácia a prieskumné konanie. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu Vás o tom informuje s príslušným vysvetlením. Ak nesúhlasíte s vybavením Reklamácie, ste oprávnený požiadať NUTRIADAPT s.r.o. o preskúmanie Reklamácie elektronickou poštou na adrese info@nutriadapt.sk. NUTRIADAPT s.r.o. si v takomto prípade vyžiada od Poskytovateľa reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve Poskytovateľa, aby vykonal nápravu, a podá Vám o tom správu; v opačnom prípade Vás NUTRIADAPT s.r.o. vyrozumie, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva, a pripojí príslušné odôvodnenie. Preskúmanie Reklamácie zaistí NUTRIADAPT s.r.o. v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy mu bude doručená Vaša žiadosť. Prieskumné konanie podľa tohto článku. 8.5 predstavuje fakultatívny postup, ktorý môžete, ale nemusíte využiť; ak ho nevyužijete, nemá to žiadny vplyv na Vaše práva dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

 

9 ROZSAH PRÁV Z CHYBNÉHO PLNENIA

9.1 Právny režim. Ak vystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah Vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 9.2-9.11 (a to nad práva, ktoré Vám dáva čl. 8) a ďalej ustanovenia čl. 11 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak nevystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah Vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 8 a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ako spotrebiteľ vystupujete vtedy, ak nejednáte s Poskytovateľom v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

9.2 Akosť Služieb. Poskytovateľ zodpovedá, že Služby nemajú pri poskytnutí chyby. Poskytovateľ zodpovedá najmä za to, že Služby (i) zodpovedajú dohodnutému popisu, druhu, množstvu a rozsahu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, (ii) sú vhodné na účel, pre ktorý ich požadujete a s ktorým Poskytovateľ súhlasil, a (iii) sú poskytnuté s dohodnutým príslušenstvom, pokynmi na užívanie a prípadne aj užívateľskou podporou. Poskytovateľ zodpovedá za to, že popri dohodnutých vlastnostiach (iv) sú Služby vhodné na účel, ku ktorému sa Služby tohto druhu obvykle používajú, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy, (v) Služby množstvom, kvalitou, rozsahom a ďalšími vlastnosťami (parametrami), vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility, prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, zodpovedajú obvyklým vlastnostiam Služieb toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené Poskytovateľom alebo NUTRIADAPT s.r.o., najmä reklamou alebo označením, (vi) Služby sú poskytnuté s príslušenstvom, vrátane pokynov na užívanie, ktoré môžete rozumne očakávať, a (vii) Služby zodpovedajú kvalitou alebo vykonaním vzorke, predlohe alebo náhľadu, ktoré vám Poskytovateľ poskytol pred dohodnutím zmluvného vzťahu; ustanovenia bodov (iv) až (vii) sa nepoužijú v prípade, že Vás Poskytovateľ pred dohodnutím zmluvného vzťahu zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť Služieb líši a Vy ste s tým pri dohodnutí zmluvného vzťahu výslovne súhlasili. Poskytovateľ zodpovedá tiež za chybu spôsobenú nesprávnou inštaláciou, prípadne prepojením DSS s Vaším digitálnym prostredím, ktoré boli podľa dohody vykonané Poskytovateľom alebo na jeho zodpovednosť; to platí aj v prípade, že ste inštaláciu vykonali sami a chyba nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý poskytol Poskytovateľ.

9.3 Domnienka chyby. Ak sa prejaví chyba v priebehu jedného roka od čerpania Služieb, má sa za to, že Služba bola chybná už pri čerpaní, jedine, že by to povaha chyby alebo Služby vylučovala. Táto doba neplynie po dobu, počas ktorej nemôžete Služby čerpať (využívať) v prípade, že ste chybu oprávnene vytkli.

9.4 Chyby DSS. Ak sa prejaví chyba DSS počas Doby poskytovania DSS, je na Poskytovateľovi, aby preukázal, že DSS je poskytovaná bez chýb. Ak preukáže Poskytovateľ, že chybu spôsobilo nevyhovujúce Vybavenie alebo sieťové pripojenie pre prístup či používanie DSS užívateľa potrebné pre riadne fungovanie DSS, hoci ste boli na jeho potrebu pred dohodnutím zmluvného vzťahu o poskytnutí DSS jasne a zrozumiteľne upozornení, ustanovenia predchádzajúcej vety sa nepoužijú; ustanovenia čl. 4.1 nie je dotknuté. Na overenie, či sa chyba vyskytla v dôsledku nevyhovujúceho Vybavenia alebo sieťového pripojenia, ste povinní poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť v miere, ktorú možno rozumne požadovať; povinnosť súčinnosti je obmedzená iba na technicky dostupné prostriedky, ktoré sú pre vás čo najmenej rušivé. Ak odmietnete súčinnosť poskytnúť, ustanovenia prvej vety tohto článku 9.4 neplatia.

9.5 Reklamačná doba. Ste oprávnený vytknúť chybu, ktorá sa na Službách prejaví v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od čerpania. V prípade DSS, ktoré majú byť poskytované počas dohodnutej Doby (čl. 4.1), môžete vytknúť chybu, ktorá sa vyskytne alebo sa prejaví na DSS počas 24 mesiacov od sprístupnenia; ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dvadsať štyri mesiacov, máte právo z chyby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dlhšej dobe. Ustanovenie čl. 9.3 druhej vety platí na tomto mieste obdobne.

9.6 Spôsobenie chyby klientom. Práva z chybného plnenia Vám nemožno priznať, ak ste chybu samu spôsobili.

9.7 Odstránenie chyby. Ak má Služba chybu, môžete požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môžete požadovať poskytnutie novej Služby bez chyby alebo odstránenie chyby. V prípade, ak by bol zvolený spôsob nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam chyby, hodnotu, ktorú by Služba mala bez chyby, a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre Vás. Poskytovateľ môže odmietnuť chybu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam chyby a hodnotu, ktorú by Služba mala bez chyby.

9.8 Doba odstránenia chyby. Poskytovateľ odstráni chybu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby Vám tým nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha Služieb a účel, na ktorý ste Služby čerpali. Ustanovenie článku 8.3 nie je dotknuté.

9.9 Zľava a odstúpenie. Môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od dohody o poskytnutí Služieb, pokiaľ (i) Poskytovateľ chybu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade čl. 9.7, (ii) sa chyba prejaví opakovane, (iii) je chyba podstatným porušením dohody o poskytnutí Služieb, alebo (iv) je z vyhlásenia Poskytovateľa alebo z okolností zjavné, že chyba nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou Služieb bez chyby a chybných Služieb, ktoré ste čerpali. Ak ide o DSS, ktorá má byť poskytovaná počas dohodnutej Doby (čl. 4.1), zohľadní sa doba, počas ktorej bola DSS poskytovaná chybne; zľava Vám patrí aj v prípade, že odstúpite od dohody o poskytnutí DSS. Nemôžete odstúpiť od dohody o poskytnutí Služieb, ak je chyba nevýznamná; má sa za to, že chyba nie je nevýznamná. Ak odstúpite od dohody o poskytnutí Služieb, Poskytovateľ Vám vráti cenu bez zbytočného odkladu; ak ide o DSS, vykoná Poskytovateľ vratku na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď ste uplatnili u Poskytovateľa príslušné právo z chybného plnenia, pričom použije rovnaký spôsob, akým ste uhradili cenu, ibaže výslovne dovolíte inak a nevzniknú Vám tým žiadne náklady. Kým Poskytovateľ nesplní svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusíte platiť doposiaľ neuhradenú cenu alebo jej časť.

9.10 Potvrdenie o vybavení Reklamácie. Poskytovateľ je povinný vydať Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

9.11 Reklamácia a predaj tovaru. Ak dochádza v rámci poskytovania Služieb k predaju tovaru, platia ustanovenia tohto článku 9 obdobne. Termín „čerpanie Služieb“ odpovedá termínu „prevzatie tovaru“. Ak to pripúšťa povaha zakúpenia tovaru, máte právo, aby bol tovar pred Vami prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jeho funkcie. Na tovare určenom na konzumáciu je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, prípadne, u tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená záručná doba alebo doba, počas ktorej je možné tovar použiť, platí, že máte právo zo záruky, a to aspoň právo na dodanie nového tovaru bez chýb alebo na opravu tovaru. Záručná doba plynie odo dňa, kedy Vám bude tovar odovzdaný; ak bol tovar podľa dohody odoslaný, plynie od doručenia do miesta určenia; ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako Poskytovateľ, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak ste objednali uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas ste poskytli na vykonanie Služby potrebnú súčinnosť. Nemáte právo zo záruky, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšia udalosť. Chybu krytú zárukou musíte vytknúť Poskytovateľovi v lehote určenej dĺžkou záručnej doby.

 

10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A MLČANLIVOSŤ

10.1 Pravidlá. Poskytovateľ bude ako správca spracovávať Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním objednaných Služieb. Spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov Poskytovateľa v súvislosti s objednanými Službami.

10.2 Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov. Pravidlá spracovávania Vašich osobných údajov Poskytovateľom sú stanovené v zásadách spracovávania a ochrany osobných údajov NUTRIADAPT, ktoré sú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach NUTRIADAPT.

10.3 Súčasť Obchodných podmienok. Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov NUTRIADAPT sa považujú za súčasť týchto Obchodných podmienok.

 

<h2class="pt-5 font-weight-light text-main-grey text-uppercase text-left">11 INFORMÁCIE O MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11.1 ADR. Ak ste spotrebiteľom (čl. 6.1), informujeme Vás týmto, že máte nárok využiť postup mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi Vami a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

11.2 SOI. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešene spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk).

 

12 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Oznámenia. Oznámenia voči Poskytovateľovi ste povinný robiť písomne. Ak nejde o zmenu alebo skončenie zmluvného vzťahu, možno komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; to isté platí v prípade komunikácie Poskytovateľa voči Vám.

12.2 Doručovacie adresy. Oznámenia sa posielajú na doručovacie adresy strán, ktorými sú adresy uvedené v Objednávke. Poskytovateľ aj Vy ste oprávnení zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

12.3 Obchodné podmienky ako súčasť zmluvného vzťahu. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky (zmluvy o poskytovaní Služieb) uzatvorenej medzi Vami na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou Vášho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

12.4 Teritoriálne vymedzenie. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na poskytovanie Služieb v Slovenskej republike.

12.5 Zmeny. Tieto Obchodné podmienky je možné kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na oficiálnych internetových stránkach NUTRIADAPT. Zmeny, respektíve nové znenie Obchodných podmienok sú záväzné len pre dohody o poskytovaní Služieb, ktoré boli podniknuté po zverejnení zmien, respektíve nového znenia Obchodných podmienok na oficiálnych internetových stránkach NUTRIADAPT.

12.6 Oficiálne internetové stránky NUTRIADAPT sú: www.nutriadapt.sk.

12.7 Platnosť a účinnosť. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.5.2023.

V Bratislave dňa 16.5.2023

WELL IN s.r.o.