--->Staňte sa franchizantom najpokrokovejšieho výživového systému 21. storočia JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ KÚPY ZABEHNUTEJ KLINIKY<---

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NUTRIADAPT SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) stanovujú Vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu NUTRIADAPT (ďalej len „Program“).

1.2. Majiteľom a prevádzkovateľom Programu je spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o., so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 08636745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 322381 (ďalej len „NUTRIADAPT s.r.o.“), na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Kladnianska 46, 831 00 Bratislava, IČO: 46 711 791. Poskytovateľom Služieb v rámci Programu je buď priamo NUTRIADAPT s.r.o. alebo niektorý z jej partnerov, ktorý prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte služby. NUTRIADAPT s.r.o. a jej partneri prevádzkujúci poradne NUTRIADAPT sa ďalej spoločne označujú ako „Poskytovatelia“.

1.3. Službami (ďalej len „Služby“) sa rozumie Program pre zlepšenie kondície a úpravu hmotnosti a ďalšie Služby, ktoré Poskytovatelia ponúkajú v rámci Programu; ustanovenie čl. 2.8 nie je dotknuté. Službou sa rozumie aj sprístupňovanie tematických audiovizuálnych diel (videí) Poskytovateľom klientom v rámci Programu, a to online alebo iným obdobným spôsobom (ďalej len „Audiovizuálne Služby“).

1.4. Tieto Obchodné podmienky platia vtedy, ak neboli medzi Vami a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v Objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služieb, a ďalej pre úkony, ktoré u Poskytovateľa absolvujete pred vlastným vznikom zmluvného vzťahu (čl. 2.1), napr. pre úvodnú (vstupnú) konzultáciu

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1. Zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom spravidla vzniká podpisom Objednávky Služby (ďalej len „Objednávka“) a jej prijatím Poskytovateľom (Poskytovatelia majú k dispozícii objednávkové tlačivá, ktoré predkladajú klientom na podpis). Uzavretie zmluvného vzťahu môže byť menom a na účet bezprostredného Poskytovateľa Služieb sprostredkované iným Poskytovateľom (ďalej len „Sprostredkovateľský Poskytovateľ“). Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám objednané Služby a Vy ste povinný uhradiť ich cenu.

2.2. Máte nárok obdržať kópiu Objednávky potvrdenú Poskytovateľom, prípadne za Poskytovateľa Sprostredkovateľským Poskytovateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola vyhotovená písomná Objednávka ani zmluva, máte nárok dostať od Poskytovateľa potvrdenie, ktoré bude obsahovať označenie predmetu Služby, jej rozsah, akosť, cenu za vykonanie Služby a termín plnenia.

2.3. Pred podpisom Objednávky si nechajte od pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa podrobne vysvetliť, v čom Služba spočíva, čo zahŕňa a aká je jej cena. Informujte sa na všetky okolnosti, ktoré pre Vás majú význam. Ak máte akékoľvek nejasnosti, Objednávku nepodpisujte.

2.4. Pracovník Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho poskytovateľa je oprávnený požiadať Vás o identifikačný doklad na overenie Vašej totožnosti.

2.5. Poskytovateľ nie je povinný prijať Vašu Objednávku, ak (i) ste v minulosti neplnili svoje povinnosti pri poskytovaní Služieb (napr. neuhradili ste cenu Služieb), (ii) má z Vášho správania pochybnosti, či rozumiete, čo je predmetom Služieb a za akých podmienok Vám majú byť Služby poskytované alebo (iii) má pochybnosti, či máte vážny záujem o čerpanie Služieb na účel, na ktorý sú určené.

2.6. Ak nie ste plnoletý, je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu s poskytovaním Služieb, ak má pochybnosti, že ste sami schopný posúdiť predmet Služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny

2.7. Vezmite, prosím, do úvahy, že Služby Programu nie sú zdravotníckymi službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotných službách, v znení neskorších predpisov. Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne ste obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, vždy sa vopred poraďte o čerpaní Služieb so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informujte pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa.

2.8. Službou v zmysle týchto Obchodných podmienok nie sú výkony, ktoré nečerpáte od Poskytovateľa, ale od tretích subjektov, hoci môže ísť o výkony, ktoré sú podmienkou pre riadne čerpanie Služieb (ďalej len „Podmieňujúce výkony“). Podmieňujúcimi výkonmi sú najmä výkony, ktoré spočívajú v zdravotnej diagnostike alebo v odberoch biologického materiálu a ich zdravotnom vyhodnotení, a ďalšie zdravotné služby v zmysle Zákona o zdravotných službách (ďalej len „Zdravotné služby“). Ak sa nedohodnete s Poskytovateľom inak, zaistí Poskytovateľ Podmieňujúce výkony prostredníctvom oprávneného poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ a uhradí za Vás cenu poskytnutia Podmieňujúcich výkonov (a to z ceny Služieb podľa čl. 4); súčasťou Služieb je zaistenie poskytnutia Podmieňujúcich výkonov. Poskytovateľ je povinný zaistiť, aby Podmieňujúce výkony boli poskytnuté v rámci podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami (vrátane predčasného ukončenia poskytovania Podmieňujúcich výkonov, ak dôjde k odstúpeniu od dohody o poskytovaní Služieb alebo inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb). Ak majú Podmieňujúce výkony charakter Zdravotných služieb, musí byť ich poskytovateľ oprávneným poskytovateľom v zmysle Zákona o zdravotných službách. Ak sa dohodnete s Poskytovateľom, že si Podmieňujúce výkony zaistíte samostatne, nemáte nárok na zľavu z ceny Služieb, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

2.9. Pokiaľ dôjde v rámci Programu k zmene Poskytovateľa, ktorý prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT, prostredníctvom ktorej čerpáte Služby, súhlasíte s tým, aby Váš zmluvný vzťah (všetky doteraz nesplnené práva a povinnosti) bol prevedený na nového Poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú poradňu. Prevod zmluvného vzťahu na nového Poskytovateľa nadobúda účinnosť dňom, kedy Vám bude táto skutočnosť oznámená.

3. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám Služby odborne a starostlivo. Pracovníci Poskytovateľa a Sprostredkujúceho Poskytovateľa sú povinní voči Vám konať v súlade so základnými hodnotami NUTRIADAPT, ktoré sú dostupné v poradniach NUTRIADAPT.

3.2. Ste povinný v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služieb, najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, a v prípade Služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje dodržiavanie určitého režimu, dostavovať sa na predpísané konzultácie a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa, pokiaľ ide o stravovanie, pohybové aktivity, atď. Ak majú jednotlivé Služby stanovené osobitné pravidlá ich čerpania, je potrebné tieto pravidlá dodržiavať; konkrétne pokyny pre správne využitie služby Analýza črevného mikrobiómu sú uvedené na: www.mojecrevo.sk. Ak nebudete poskytovať požadovanú súčinnosť, nemôžu Služby priniesť očakávaný výsledok.

3.3. Hoci Vám budú Služby poskytované v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, nemôžeme zaručiť, že sa dosiahne výsledok, ktorý si prajete (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov). Dosiahnutie tohto výsledku závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou Poskytovateľa (napr. vplyv prostredia). Riadnym poskytovaním súčinnosti podľa čl. 3.2 sa však podstatne zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

3.4. K riadnemu čerpaniu Služieb môže byť nevyhnutné, aby ste si prostredníctvom Poskytovateľa zriadili online užívateľský účet v elektronickom rozhraní NUTRIADAPT a aby ste za tým účelom po celú dobu čerpania Služieb disponovali platnou adresou elektronickej pošty. K užívateľskému účtu sa budete prihlasovať pomocou používateľského mena a hesla. Tieto prístupové údaje ste povinní udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na užívateľské strane.

3.5. Audiovizuálne diela, ktoré sú predmetom Audiovizuálnych Služieb, máte právo využívať na osobnú potrebu v súlade s účelom, na ktorý sú určené (napr. ako inštruktáž pre cvičebné a tréningové aktivity), a spôsobom, ktorým Vám sú sprístupňované (napr. formou online streamu). Je zakázané audiovizuálne diela kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať.

3.6. Ak nebudete riadne poskytovať súčinnosť alebo porušovať svoje povinnosti pri čerpaní Služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť Poskytovanie Služieb alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní Služieb. Poskytovaním súčinnosti sa pre účely tohto ustanovenia rozumie tiež úhrada ceny Služieb.

3.7. Ak bolo poskytovanie Služieb dojednané na určitý počet mesiacov, počíta sa dĺžka poskytovania Služieb od dátumu do- jednania poskytovania Služieb do korešpondujúceho dátumu príslušného nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak nie je v nasledujúcom kalendárnom mesiaci taký dátum, platí, že posledným dňom poskytovania Služieb je posledný deň daného kalendárneho mesiaca.

3.8. Ste oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie poskytovania Služieb s tým, že uhradíte cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s Vašou Objednávkou (čl. 4.4).

3.9. V prípade audiovizuálnych služieb máte - okrem nároku podľa čl. 3.8 – ďalej nárok odstúpiť od dohody o ich poskytovaní (čl. 2.1), a to v skúšobnej lehote 10 dní odo dňa, kedy Vám budú elektronicky zaslané alebo iným spôsobom odovzdané prístupové údaje nevyhnutné k využitiu Audiovizuálnych Služieb (typicky užívateľské meno a heslo do online aplikácie Môj NUTRIADAPT), a v prípade, že prístupové údaje nemajú byť odovzdané, potom odo dňa, kedy došlo k dojednaniu o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb. Odstúpenie sa musí stať písomne a musí byť doručené v stanovenej lehote Poskytovateľovi, prípadne spísané s Poskytovateľom. K odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu.

4. CENA SLUŽIEB

4.1. Za poskytovanie Služieb ste povinný uhradiť cenu stanovenú v Objednávke. Ak čerpáte Služby, bez toho aby ste podpísali Objednávku, ste povinný uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase začatia poskytovania Služieb.

4.2.  Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, ste povinný uhradiť celú cenu objednaných Služieb prio dovzdaní Objednávky Poskytovateľovi platobnými metódami akceptovanými Poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou a pod.). Ak ste sa s Poskytovateľom dohodli na bezhotovostnej platbe, musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služieb (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa. Ak ste sa dohodli s Poskytovateľom na úhrade ceny Služieb v splátkach, ste povinný hradiť splátky v dohodnutých termínoch; neuhradením ktorejkoľvek splátky riadne a včas sa stáva celá cena Služieb splatná naraz. Umožnenie splátok závisí na výlučnom uvážení Poskytovateľa a nie je na ne právny nárok. Neuhradenie ceny Služieb alebo ktorejkoľvek jej časti riadne a včas je pre Poskytovateľa bez ďalšieho dôvodom na prerušenie poskytovania Služieb do doby úhrady a/alebo odstúpenia od dohody o poskytovaní Služieb (podľa voľby Poskytovateľa).

4.3. V cene Služieb nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ a ktoré nie sú Podmieňujúcimi Výkonmi, a tovar, ktorý Poskytovateľ distribuuje, ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitý tovar je v cene zahrnutý. Poskytovateľ Vám môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, majte však na pamäti, že ide iba o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

4.4. Ak nie je ďalej ustanovené inak (čl.4.5), pokiaľ dôjde k odstúpeniu od dohody o poskytovaní Služieb alebo k inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade so zákonom alebo dohodnutím strán, máte nárok na vrátenie uhradenej ceny nevyčerpaných Služieb. Táto suma sa stanoví na základe jednotkových východiskových cien Služieb uvedených v cenníku Poskytovateľa platnom v čase, kedy došlo k dohodnutiu poskytovania Služieb; ak ide o Služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, má Poskytovateľ nárok na ich obvyklú cenu v zmysle právnych predpisov o cenách. Cena nevyčerpaných Služieb je kladným rozdielom medzi dohodnutou cenou a úhrnom východiskových cenníkových cien vyčerpaných Služieb.

Ak ide o Služby v rámci programu, ktorý Poskytovateľ ponúka vo variantoch s rôznou dobou trvania, stanoví sa cena vyčerpaných Služieb ako súčet cenníkovej ceny programu ponúkaného Poskytovateľom, ktorý je najbližšie kratší oproti dobe skutočného čerpania Služieb, a východiskových jednotkových cien Služieb, ktoré ste vyčerpali po uplynutí času zodpovedajúcom takémuto programu.

Ak sú Služby poskytované so zľavou a ak dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu pre platné odstúpenie z Vašej strany (najmä v dôsledku chýb poskytovaných Služieb), zohľadní sa zľava alikvotne v hodnote, na ktorú má Poskytovateľ nárok.

4.5. Ak dôjde k účinnému odstúpeniu od dohody o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb podľa čl.3.9, zaniká nárok Poskytovateľa na cenu za poskytovanie Audiovizuálnych Služieb a máte nárok na vrátenie celej sumy, ktorú ste za poskytovanie týchto Služieb uhradili (ustanovenia čl. 4.4 sa neuplatnia).

4.6. Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti ceny Služieb ani na inú zľavu, ak ste úplne alebo čiastočne nevyčerpali objednané Služby (najmä nemáte nárok na vrátenie ceny Služieb za minulú dobu, ak ste sa svojvoľne nedostavovali na schôdzky u Poskytovateľa ). Ak nebola cena Služieb v čase odstúpenia alebo iného predčasného ukončenia v zmysle čl. 4.4 a 4.5 dosiaľ uhradená, nemáte nárok na vrátenie neuhradenej sumy, ale zaniká Poskytovateľov nárok na túto sumu v zodpovedajúcom rozsahu.

4.7. Jednotlivé základné (predvolené) Služby stanovené v cenníku sa považujú za vyčerpané okamihom začatia ich čerpania (tzn. prvom vykonanom úkone Poskytovateľa, ak ide o Služby definované výkonom alebo výsledkom, alebo začatím príslušného obdobia poskytovania Služieb, ak ide o Služby definované takým obdobím).

4.8. Ak dôjde v súlade s dohodou strán, zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb, udeľujete nám tým súhlas k vystaveniu opravného daňového dokladu podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak je vystavenie opravného daňového dokladu nevyhnutné z hľadiska správneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služieb.

5. Reklamácie

5.1.  Voči Poskytovateľovi, ktorý Vám poskytuje Služby, ste oprávnený uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Reklamácia“), a to v ktorejkoľvek poradni NUTRIADAPT, ktorú daný Poskytovateľ (tzn. NUTRIADAPT s.r.o. alebo jej partner) prevádzkuje, alebo v jeho sídle. Reklamácie sa môžu týkať obsahu Služieb, spôsobu ich poskytovania aj postupu konkrétneho pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa; zmena osoby špecialistu, ktorý Vám poskytuje poradenstvo v rámci poskytovania Služieb, nie je dôvodom reklamácie. V poradni NUTRIADAPT môže byť Reklamácia urobená osobne počas prevádzkovej doby; okrem toho možno Reklamáciu zaslať písomne na adresu poradne NUTRIADAPT, v ktorej možno urobiť Reklamáciu, alebo na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

5.2.  Poskytovateľ s Vami spíše o každej Reklamácii, ktorá je u neho uplatnená osobne, reklamačný protokol s náležitosťami podľa čl. 6.10. Máte právo dostať kópiu reklamačného protokolu.

5.3.  Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o Reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodnete na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu ohľadom poskytovania Služieb.

5.4.  Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni chybný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne chybných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

5.5.  Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu Vás o tom informuje s vysvetlením. Ak nesúhlasíte s vybavením Reklamácie, ste oprávnený požiadať NUTRIADAPT s.r.o. o preskúmanie Reklamácie elektronickou poštou na adrese info@nutriadapt.sk. NUTRIADAPT s.r.o. si v takomto prípade vyžiada od Poskytovateľa reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve Poskytovateľa, aby vykonal nápravu, a podá Vám o tom správu; v opačnom prípade Vás NUTRIADAPT s.r.o. vyrozumie, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva, a pripojí príslušné odôvodnenie. Preskúmanie Reklamácie zaistí NUTRIADAPT s.r.o. v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy mu bude doručená Vaša žiadosť. Prieskumné konanie podľa tohto článku. 5.5 predstavuje fakultatívny postup, ktorý môžete, ale nemusíte využiť; ak ho nevyužijete, nemá to žiadny vplyv na Vaše práva dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

6.  ROZSAH PRÁV Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1.  Ak vystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah Vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 6.2-6.11 (a to nad práva, ktoré Vám dáva čl. 5) a ďalej ustanovenia čl. 8 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak nevystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah Vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 5 a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ako spotrebiteľ vystupujete vtedy, ak nejednáte s Poskytovateľom v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

6.2.  Poskytovateľ zodpovedá, že Služby nemajú pri poskytnutí chyby. Poskytovateľ je zodpovedný najmä za to, že v čase, kedy Služby čerpáte, (i) majú Služby vlastnosti, ktoré si s Poskytovateľom dohodnete, a ak chýba dohodnutie takej vlastnosti, ktorú Poskytovateľ (prípadne výrobca súčasti Služieb) popísal alebo ktoré ste očakávali vzhľadom na povahu služieb na základe reklamy, (ii) sa Služby hodia k účelu, ktorý pre ich použitie Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa služby tohto druhu zvyčajne používajú, (iii) Služby zodpovedajú kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, (iv) Služby sú v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.

6.3.  Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od čerpania Služieb, má sa za to, že Služba bola chybná už pri čerpaní.

6.4.  Ste oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne u poskytnutých Služieb v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od čerpania Služieb. Práva z chybného plnenia Vám však nemožno priznať, ak neoznámite chyby Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, kedy ste ich zistili alebo pri náležitej pozornosti mali zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od čerpania Služieb.

6.5.  Ak o to požiadate, potvrdí Vám Poskytovateľ v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak ide o tovar, ktorý je súčasťou Služieb, má Poskytovateľ povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu tovaru. V potvrdení Poskytovateľ uvedie aj svoje meno, sídlo a identifi kujúci údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí Poskytovateľ v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení Poskytovateľ zároveň uvedie, že Vaše ďalšie práva, ktoré sa na poskytovanie Služieb viažu, nie sú dotknuté. Potvrdenie možno nahradiť dokladom o poskytovaní Služieb obsahujúcim uvedené údaje.

6.6.  Ak nemajú poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, môžete požadovať nové poskytnutie Služieb bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané; ak sa chyba týka len súčasti poskytnutých Služieb, môžete požadovať nové poskytnutie len tejto súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od dohody o poskytovaní Služieb. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

6.7.  Právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčastí máte aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôžete Služby riadne využiť pre opakovaný výskyt chyby po náprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade máte taktiež právo odstúpiť od dohody o poskytovaní Služieb.

6.8.  Ak neodstúpite od dohody o poskytovaní služieb alebo ak si neuplatníte právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčastí bez chýb alebo na inú nápravu chýb, môžete požadovať primeranú zľavu. Máte právo na primeranú zľavu aj v prípade, že vám Poskytovateľ nemôže znova poskytnúť Služby alebo ich súčasť bez chýb alebo zabezpečiť inú nápravu chýb, ako aj v prípade, že Poskytovateľ nenapraví v primeranom čase alebo že by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

6.9.  Práva z chybného plnenia Vám nenáležia, ak ste pred čerpaním Služieb vedeli, že Služby majú chybu, alebo ak ste chybu sami spôsobili.

6.10.  Ak uplatníte právo z chybného plnenia, potvrdí Vám Poskytovateľ v písomnej forme, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom Reklamácie, aký spôsob vybavenia Reklamácie požadujete, ako aj vykonanie nápravy a dobu jej trvania. Poskytovateľ je ďalej povinný vydať Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

6.11.  Ak dochádza v rámci poskytovania Služieb k predaju tovaru, platia ustanovenia tohto článku 6 obdobne. Termín „čerpanie Služieb“ odpovedá termínu „prevzatie tovaru“. Ak to pripúšťa povaha zakúpenia tovaru, máte právo, aby bol tovar pred Vami prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jeho funkcie. Na tovare určenom na konzumáciu je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, prípadne, u tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, platí, že sa jedná o záruku za akosť v udanej dĺžke. Ak má tovar chybu, ktorá nebráni jeho užívaniu na určený účel, možno ho predať len za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybného tovaru; Poskytovateľ Vás upozorní, že tovar má chybu a o akú chybu sa jedná, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Ak má tovar chybu, z ktorej je Poskytovateľ zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, máte namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.  Poskytovateľ bude ako správca spracovávať Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním objednaných Služieb. Spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov Poskytovateľa v súvislosti s objednanými Službami.

7.2.  Pravidlá spracovávania Vašich osobných údajov Poskytovateľom sú stanovené v zásadách spracovávania a ochrany osobných údajov NUTRIADAPT, ktoré sú zverejnené na ofi ciálnych internetových stránkach NUTRIADAPT.

7.3.  Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov NUTRIADAPT sa považujú za súčasť týchto Obchodných podmienok.

8. INFORMÁCIE O MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

8.1.  Ak ste spotrebiteľom (čl. 6.1), informujeme Vás týmto, že máte nárok využiť postup mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi Vami a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8.2.  Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešene spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk).

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.  Oznámenia voči Poskytovateľovi ste povinný robiť písomne. Ak nejde o zmenu alebo skončenie zmluvného vzťahu, možno komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; to isté platí v prípade komunikácie Poskytovateľa voči Vám.

9.2.  Oznámenia sa posielajú na doručovacie adresy strán, ktorými sú adresy uvedené v Objednávke. Poskytovateľ aj Vy ste oprávnení zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3.  Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky (zmluvy o poskytovaní Služieb) uzatvorenej medzi Vami na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou Vášho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

9.4.  Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na poskytovanie Služieb v Slovenskej republike.

9.5.  Tieto Obchodné podmienky je možné kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na ofi ciálnych internetových stránkach NUTRIADAPT. Zmeny, respektíve nové znenie Obchodných podmienok sú záväzné len pre dohody o poskytovaní Služieb, ktoré boli podniknuté po zverejnení zmien, respektíve nového znenia Obchodných podmienok na ofi ciálnych internetových stránkach NUTRIADAPT.

9.6.  Oficiálne internetové stránky NUTRIADAPT sú: www.nutriadapt.sk.

9.7.  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 12. 2019.

V Bratislave dňa 1.12. 2019

WELL IN s.r.o.

Rezervačný formulár

Ringsegment