Zásady spracovania a ochrany osobných údajov NUTRIADAPT - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V týchto zásadách spracovávania a ochrany osobných údajov Vás informujeme, akým spôsobom v rámci Programu NUTRIADAPT spracovávame (využívame) a chránime Vaše osobné údaje.

Pokiaľ hovoríme o "Vás", máme na mysli Vás ako našich zákazníkov a záujemcov o naše služby, najmä ak ste si od nás objednali služby alebo ste nás kontaktovali so záujmom o naše služby.

ZÁKLADNÉ POJMY

Najprv si poďme vysvetliť základné pojmy, ktoré budeme používať:

„Program NUTRIADAPT“ je systém poskytovania služieb nutričného a kondičného poradenstva vyvinutý a riadený NUTRIADAPT&nbsps.r.o. Program NUTRIADAPT je ponúkaný verejnosti prostredníctvom poradní NUTRIADAPT, ktoré sú prevádzkované buď priamo NUTRIADAPT&nbsps.r.o. alebo jeho partnermi (franchisantami).

„NUTRIADAPT&nbsps.r.o.“ je právnická spoločnosť, IČ: 08636745, so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 322381, na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Vrútocká 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 711 791.

Ak v týchto zásadách hovoríme o „nás“, máme tým na mysli NUTRIADAPT&nbsps.r.o. a/alebo príslušného partnera NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisanta),u ktorého ste si objednali služby alebo s ktorým ste vstúpili do kontaktu (napr. ktorému ste poskytli svoje osobné údaje preto, aby Vás kontaktoval s ponukou služieb). Ak máte pochybnosti, môžete sa vždy obrátiť na NUTRIADAPT&nbsps.r.o.

„Osobnými údajmi“ budeme rozumieť všetky informácie, ktoré Vás identifikujú alebo na základe ktorých Vás možno identifikovať, a ďalej informácie, ktoré o Vás vypovedajú (o Vašej osobnosti, aktivitách, majetku a pod.).

„Spracovávaním“ osobných údajov budeme rozumieť akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s Vašimi osobnými údajmi alebo súbory Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou či už automatizovane, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. Spracovávaním je úplne alebo čiastočne automatizované spracovanie Vašich osobných údajov a neautomatizované iba vtedy, ak sú osobné údaje obsiahnuté v evidencii alebo do nej majú byť zaradené.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Osobní údaje ako hodnota. Vaše osobné údaje považujeme za dôležitú hodnotu a nakladáme s nimi v tomto duchu. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a ďalšími platnými právnymi predpismi.

Aké sú základné pravidlá? Pri spracúvaní osobných údajov dbáme za všetkých okolností na nasledujúce základné pravidlá:

Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť Vaše osobné údaje spracovávame voči Vám spravodlivo a zákonne a transparentným spôsobom.

Účelové obmedzenie: Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, jasné a zákonné účely a tieto osobné údaje nespracovávame ďalej spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Minimalizácia: OOsobné údaje spracovávame iba v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, a to vo vzťahu k účelu, pre ktorý osobné údaje spracovávame.

Presnosť: Dbáme na to, aby osobné údaje, ktoré spracovávame, boli presné a v prípade potreby aktualizované. Prijímame všetky potrebné kroky, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné, boli - s prihliadnutím na účely, pre ktoré ich spracovávame - bezodkladne vymazané alebo opravené.

Obmedzenie uloženia: Vaše osobné údaje ukladáme vo forme umožňujúcej Vašu identifikáciu počas obdobia nie dlhšieho, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré osobné údaje spracovávame.

Integrita a dôvernosť: Zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie, vrátane ochrany prostredníctvom technických a organizačných opatrení pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Používame vyspelé opatrenia fyzickej a elektronickej bezpečnosti.

Lokalizácia: Všetky Vaše osobné údaje uchovávame v rámci Európskej únie a neposkytujeme ich do krajín mimo Európskej únie.

PREHĽAD SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemcovia a zákazníci. Ak ste záujemcom o naše služby, spracovávame Vaše osobné údaje preto, aby sme Vám urobili ponuku služieb. Ak už ste naším zákazníkom, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom správy zmluvného vzťahu, ktorý s Vami máme alebo sme mali uzavretý. V oboch prípadoch môžeme Vaše osobné údaje využiť aj na marketingové a obchodné účely (zasielanie obchodných oznámení, prehľad o využívaní našich služieb a pod.). Tieto účely a pravidlá, ktoré pre nich uplatňujeme, sú rozvedené nižšie.

Cookies a web beacons. Určité údaje, ktoré môžu byť za istých okolností stotožnené s konkrétnou fyzickou osobou, sú produktom využitia technológií cookies a web beacons; nižšie preto špecifikujeme pravidlá platné pre tieto technológie.

OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV

O aké osobné údaje ide? Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávke služieb, a osobné údaje, ktoré vyplynú z priebehu poskytovania služieb. Jedná sa najmä o kontaktné a identifikačné údaje, údaje o predmete služieb (aké služby ste si objednali) a údaje o priebehu poskytovania služieb (diagnostika, zdravotné a iné osobné faktory podstatné pre poskytovanie služieb, priebeh konzultácií, výživové odporúčania, priebeh chudnutia, dodržiavanie výživového režimu atď.) a údaje o plnení povinností vyplývajúcich z poskytovania služieb (platby a pod.).

Prečo tieto osobné údaje potrebujeme? Poskytovanie našich služieb je založené na dlhodobejšej práci so zákazníkmi. Je prirodzené, že musíme spracovávať osobné údaje, aby sme mohli splniť svoje záväzky týkajúce sa poskytovania služieb a aby sme mohli uplatňovať práva a plniť povinnosti s tým súvisiace. Ak by sme nemali prehľad o tom, komu, za akých podmienok a s akým výsledkom poskytujeme služby, nemohli by sme zabezpečiť kvalitný servis, vybavovanie reklamácií, vedenie účtovníctva, atď.

Údaje o telesnom a zdravotnom stave. Osobné údaje, ktoré Spracovávame, môžu predstavovať tiež údaje o Vašom telesnom alebo zdravotnom stave. Údaje tohto typu sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných služieb (vstupná diagnostika, biochemické vyšetrenie, vypracovanie metabolickej diagnostiky, atď.); bez nich nie je možné služby poskytnúť buď vôbec, alebo tak, aby plnili svoj účel. Evidujeme napr. údaje o Vašej hmotnosti (BMI) a ďalších telesných proporciách a o ich vývoji v priebehu čerpania služieb. Aby sme Vám mohli dať zmysluplné výživové odporúčania, potrebujeme poznať Váš diétny režim a základné údaje o chorobách, ktorými trpíte, prípadne ďalšie údaje o stave vášho organizmu. To nič nemení na tom, že služby, ktoré poskytujeme, nie sú zdravotnými službami. Neliečime Vás; ak máte takú potrebu, obráťte sa na svojho lekára.

Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame? Osobné údaje o Vás ako našich zákazníkoch získavame od Vás, a to tak, že nám ich oznámite alebo že ich zistíme vyšetrením. Vyšetrenie alebo iné podmieňujúce výkony (napr. odber biologického materiálu) môžu byť s Vaším súhlasom vykonané tiež prostredníctvom externého odborného subjektu (napr. biochemické laboratóriá); v tomto prípade beriete na vedomie a akceptujete, že výsledky vyšetrení budú odovzdané priamo nám.

Online účty. Vaše kontaktné údaje a údaje o priebehu poskytovania služieb Vám sprístupňujeme prostredníctvom zabezpečeného osobného online účtu. Účet môžete využívať na riadenie informácií. Ak vymažete určité údaje alebo ich nahradíte inými, je tento postup rovnocenný odvolaniu súhlasu so spracúvaním vymazaných či nahradených osobných údajov, ak boli údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu; inak sa vymazanie alebo nahradenie údajov považuje za aktualizáciu platného stavu.

Ako dlho osobné údaje spracovávame? Osobné údaje spracovávame (uchovávame) po takú dobu, počas ktorej môžu byť po právnej stránke podstatné pre predmetné poskytovanie služieb a pre realizáciu práv a povinností z toho vyplývajúcich, tzn. do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt; v konkrétnom prípade závisí lehota na posúdenie predmetného zmluvného vzťahu; spravidla nie je dlhšia ako 10 rokov od skončenia poskytovania predmetných služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

O čo ide? Ak ste nás oslovili (či formou online kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom) so záujmom o naše služby, alebo ak ste iným spôsobom prejavili záujem o naše služby, budeme spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli, a to preto, aby sme Vám mohli urobiť ponuku služieb.

Váš súhlas je nutný. Osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, ktorý nám udelíte v súvislosti s prejaveným záujmom o naše služby. Súhlas nie ste povinný udeliť - naše služby môžete čerpať aj tak, že sa dostavíte do ktorejkoľvek poradne NUTRIADAPT a dohodnete si tam poskytnutie služieb bez toho, aby ste nám vopred poskytovali osobné údaje.

Odvolateľnosť súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte súhlas, môžeme potom údaje v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracovávať za účelom zamedzenia duplicitného kontaktovania Vašej osoby a za účelom vyrovnania zmluvných nárokov medzi nami a naším zmluvným partnerom v súvislosti so získaním alebo overením kontaktu na Vás. Máte právo namietať proti opísanému následnému spracovaniu osobných údajov (pozri oddiel "Vaše práva“).

Aké osobné údaje spracovávame? Jedná sa o identifikačné a kontaktné osobné údaje a ďalej údaje o predmete Vášho záujmu (ak ho dobrovoľne uvediete). Na základe poskytnutých údajov Vás budeme kontaktovať (spravidla telefonicky) s ponukou služieb alebo stretnutia za účelom prerokovania predmetu Vášho záujmu.

Online marketing. Vaše kontakty môžeme získavať s využitím služieb našich partnerov, ktorí sa zaoberajú online marketingom. Vždy je nevyhnutný Váš individuálny súhlas so spracúvaním osobných údajov; údaje nezískavame metódami "data harvesting" ani inými porovnateľnými spôsobmi.

Ako dlho osobné údaje spracovávame? Ponuka služieb Vám bude urobená v čase, o ktorom ste boli informovaní pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, inak do 6 mesiacov od udelenia súhlasu. Na účely zasielania obchodných oznámení je možné Vaše osobné údaje spracovávať aj potom (ak ste k tomu udelili súhlas), a to do doby, než ďalšie zasielanie obchodných informácií odmietnete (pre podrobnosti porov. oddiel "spracúvanie osobných údajov na marketingové a obchodné účely“).

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ ÚČELY

Prečo spracovávame osobné údaje na marketingové a obchodné účely? Osobné údaje spracovávame na marketingové a obchodné účely z dvoch dôvodov:

jednak preto, aby sme svojich zákazníkov a ďalšie osoby, u ktorých je možné predpokladať záujem, všeobecne informovali o našej ponuke a novinkách formou zasielania elektronických alebo tlačených newsletterov a iných obchodných oznámení a aby sme našich zákazníkov a ďalšie osoby, u ktorých je možné predpokladať záujem, vo vybraných prípadoch telefonicky, emailom alebo iným obdobným spôsobom oslovili s našou ponukou

jednak preto, aby sme mohli personalizovať naše vystupovanie voči Vám v prípade rokovaní o poskytovaní služieb alebo v iných súvislostiach (história služby a pod.).

Osobné údaje za účelom Vášho kontaktovania s obchodnými oznámeniami a oslovenie s ponukou spracovávame len vtedy, ak existuje rozumný predpoklad, že máte o našu ponuku záujem; to možno predpokladať najmä vtedy, ak ste alebo ste boli našimi zákazníkmi. Osobné údaje za účelom personalizácie vystupovania spracovávame len vtedy, ak ste alebo ste boli našimi zákazníkmi.

Kedy je možné zasielať emailové obchodné oznámenia? Rešpektujeme pravidlo, že využiť Vašu emailovú adresu k zasielaniu obchodných oznámení je možné, len ak ste nám ju oznámili ako náš zákazník alebo ak ste nám k využitiu svojej emailovej adresy na tento účel dali súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať; pre formu, akou to možno urobiť, pozri oddiel "Vaše práva". V každom prípade Vám v každom emailovom obchodnom oznámení dávame jednoduchú a zreteľnú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných informácií formou elektronickej odhlášky.

Aké osobné údaje z tohoto dôvodu spracovávame? Ide o nasledujúce typy osobných údajov (v konkrétnom prípade nemusia byť spracovávané všetky vymenované typy osobných údajov):

identifikačné a kontaktné osobné údaje (meno a priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefónne spojenie a pod.);

Vaše profilové osobné údaje vo vzťahu k poskytovaniu služieb (história a priebeh poskytovania služieb, predmet záujmu, účasť na akciách NUTRIADAPT a pod.);

údaje umožňujúce personalizovať komunikáciu s Vami (história komunikácie, vek, posledný kontakt a pod.)

Ako marketingové a obchodné nebudú nikdy spracovávané osobné údaje, ktoré vypovedajú o Vašom rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, náboženstvo alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické osobné údaje, biometrické osobné údaje a údaje o Vašom zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame? Zdrojom marketingových a obchodných osobných údajov pre nás sú:

naše zmluvné vzťahy k Vám, tzn. najmä Vaše objednávky našich služieb;

údaje poskytnuté zo strany záujemcov;

výnimočne verejne dostupné zdroje (napr. verejné databázy).

Právny základ spracovávania osobných údajov a právo uplatniť námietky. Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov na marketingové a obchodné účely sú naše oprávnené záujmy na využitie údajov na tieto účely v záujme zachovania a rozvoja klientely a obchodnej činnosti vôbec. Máte možnosť vzniesť námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na marketingové a obchodné účely. Ak podáte námietku proti využitiu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení alebo iných foriem priameho marketingu, zastavíme ďalšie spracovávanie na tieto účely. Ak podáte námietku proti využívaniu Vašich osobných údajov za účelom personalizácie rokovania s Vami, posúdime na základe dôvodov námietok (s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu), či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme Vás informovať, či námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme, a z akých dôvodov. Pre formu, akú je možné uplatniť námietky, pozri oddiel "Vaše práva“.

Ako dlho osobné údaje spracovávame? Osobné údaje za účelom Vášho kontaktovania s obchodnými oznámeniami spracovávame (uchovávame) tak dlho, ako dlho sa dá rozumne predpokladať Váš záujem o našu ponuku, ak ste predtým nevzniesli námietky proti takémuto spracovávaniu alebo ak ste neodvolali súhlas so spracovávaním osobných údajov na tieto účely. Osobné údaje za účelom personalizácie rokovania spracovávame po dobu 10 rokov odo dňa, keď ste prestali byť našimi aktívnymi zákazníkmi.

COOKIES A WEB BEACONS

Čo sú cookies a ako ich využívame? Na webových stránkach nutriadapt.cz, nutriadapt.sk a ďalších internetových stránkach, ktoré prevádzkuje NUTRIADAPT s.r.o., využívame technológie cookies, teda ukladanie určitých textových súborov obsahujúcich dáta o prístupe na webové stránky prostredníctvom internetového prehliadača vo Vašom počítači s tým, že pri opätovnej návšteve webových stránok sú uložené dáta znovu odoslané nášmu webovému serveru. Cookies slúžia na personalizáciu nastavenia webových stránok a zlepšenie užívateľského zážitku, vrátane uchovávania užívateľských predvolieb. Cookies môžeme využívať aj na prispôsobenie reklamy a sledovanie návštevnosti webových stránok.

Čo sú web beacons a ako ich využívame? Môžeme využívať tiež technológiu web beacons, a to ako na webových stránkach, tak v zasielaných emailových správach. Web beacons sú drobné grafické prvky (dátové súbory, pixelové značky), ktoré sú sťahované z nášho webového servera za účelom sledovania čítanosti emailových správ, respektíve návštevnosti webových stránok a správaní užívateľov na nich a následnú optimalizáciu elektronických služieb pre užívateľov (vrátane personalizácie reklamy).

Na akom základe používame cookies a web beacons a čo môžete urobiť Vy? Okolnosti, ktoré opisujeme vyššie (personalizácia nastavenia a sledovania návštevnosti webu, prispôsobenie reklamy, sledovanie záujmu o naše oznámenia), predstavujú naše oprávnené záujmy v súvislosti so skvalitňovaním služieb, ktoré poskytujeme. Tieto aktivity sú podľa nášho názoru prospešné aj pre Vás. Ak si však neželáte, aby sme voči Vám využívali cookies a web beacons, môžete tomu zabrániť. Pri prvom vstupe na webové stránky prostredníctvom určitého webového prehliadača budete požiadaný o súhlas s využitím cookies; technológia bude využitá iba vtedy, ak súhlas udelíte. Súhlas s využitím cookies môžete kedykoľvek zrušiť, čo najpraktickejšie urobíte tým, že zmažete cookies vo svojom webovom prehliadači. Máte ďalej možnosť deaktivovať ukladanie cookies vo Vašom počítači, respektíve zasielanie požiadaviek na stiahnutie web beacons, a to prevedením príslušného nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

Žiadna identifikácia. Osobné údaje získané pomocou cookies a web beacons nepoužívame k Vašej identifikácii.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI PROGRAMU NUTRIADAPT

Akým spôsobom sa osobné údaje zdieľajú? Osobné údaje zákazníkov a záujemcov zdieľame v rámci Programu NUTRIADAPT, tzn.:

údaje, ktoré získa NUTRIADAPT&nbsps.r.o., sa zdieľajú s partnerom NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisantom), ktorý prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT, ktoré sa týkajú predmetných osobných údajov (najmä v ktorej dochádza k poskytovaniu služieb príslušnému zákazníkovi); a

údaje, ktoré získa partner NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisant), sa zdieľajú s NUTRIADAPT&nbsps.r.o..

Prečo sa osobné údaje zdieľajú? Dôvodom zdieľania údajov je to, že Program NUTRIADAPT – hoci je prevádzkovaný prostredníctvom série subjektov (NUTRIADAPT&nbsps.r.o. a partnerov NUTRIADAPT&nbsps.r.o.) – je jednotným systémom prevádzkovaným na franchisovej báze, ktorý je riadený zo strany NUTRIADAPT&nbsps.r.o., pričom NUTRIADAPT&nbsps.r.o. tiež sčasti priamo zabezpečuje poskytovanie služieb zákazníkom. Na poskytovanie služieb v rámci Programu NUTRIADAPT je využívaný jednotný elektronický informačný systém prevádzkovaný spoločnosťou NUTRIADAPT&nbsps.r.o..

Samostatní správcovia. S ohľadom na vyššie uvedené sa NUTRIADAPT&nbsps.r.o. i partneri NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisanti) považujú za samostatných správcov osobných údajov. Všetci sú zaviazaní dodržiavať pravidlá stanovené v týchto zásadách.

Rozsah zdieľania. Osobné údaje zákazníkov a záujemcov sa nezdieľajú vo väčšom rozsahu, než je uvedené vyššie; osobné údaje zákazníkov a záujemcov sa najmä nesprístupňujú partnerom NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisantom), ktorí s nimi nemajú čo dočinenia. Výnimkou je, ak nový partner NUTRIADAPT&nbsps.r.o. pokračuje v prevádzke poradne NUTRIADAPT, v ktorej už sú zákazníkovi poskytované služby, alebo ktoré sa týka zákazníkovho záujmu. V takom prípade je možné odovzdať novému partnerovi NUTRIADAPT&nbsps.r.o. zákazníkove osobné údaje; citlivé osobné údaje (ako sú údaje o zdravotnom stave) je však možné odovzdať len vtedy, ak k tomu udelí zákazník súhlas alebo ak je prevod poradne dôsledkom univerzálneho právneho nástupníctva medzi pôvodným a novým partnerom NUTRIADAPT&nbsps.r.o., najmä vo forme kúpy závodu.

ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM (PRÍJEMCOM)

Komu odovzdávame osobné údaje? Vaše osobné údaje sú pre nás dôverné. S výnimkami opísanými v nasledujúcich bodoch osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, a to priamo ani nepriamo (sprístupnením). S osobnými údajmi nijak neobchodujeme.

Skupina NUTRIADAPT. Osobné údaje môžeme odovzdať subjektom, ktoré sú súčasťou toho istého koncernu ako NUTRIADAPT&nbsps.r.o., a to k ich spracovávaniu na účel, na ktorý údajmi disponuje NUTRIADAPT&nbsps.r.o.. Príjemca je povinný spracovávať osobné údaje, ktoré dostane, v súlade s týmito zásadami a NUTRIADAPT&nbsps.r.o. zodpovedá za riadne spracovávanie údajov príjemcom.

Spracovatelia. Osobné údaje môžeme odovzdať subjektom, ktoré pre nás vykonávajú spracovávanie osobných údajov alebo ktoré nám poskytujú služby, ktorých nutnou súčasťou je sprístupnenie osobných údajov. Ide najmä o subjekty, ktoré nám poskytujú služby informačných technológií (napr. serverhosting alebo webhosting), databázové služby, účtovné služby, daňové poradenstvo alebo právne služby. Spolupráca s týmito subjektmi je vždy úzko spätá. Spracovatelia nespracúvajú osobné údaje samostatne, ale výhradne podľa našich pokynov. Nesieme zodpovednosť za to, že zo strany spracovateľov nedôjde k zneužitiu im sprístupnených osobných údajov a že s nimi sú dohodnuté záväzky integrity a dôvernosti osobných údajov a ďalšie záväzky, ktoré je potrebné dohodnúť si podľa platných právnych predpisov.

Odsúhlasené odovzdanie. Sme oprávnení odovzdať osobné údaje tretím osobám aj vtedy, ak s tým vyslovíte súhlas, a to za podmienok udeleného súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať; pre formu, akou to možno urobiť, pozri oddiel „Vaše práva“.

Odovzdanie k splneniu právnych povinností a odovzdanie nutné z povahy veci Vaše osobné údaje je možné odovzdať tretím osobám tiež vtedy, ak je to potrebné na splnenie našej právnej povinnosti (najmä pokiaľ ide o verejné orgány) alebo ak je to potrebné z povahy veci, najmä na splnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste stranou.

VAŠE PRÁVA

Právo na informácie. Máte právo získať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracovávame alebo nie. V kladnom prípade máte právo na prístup k spracovávaným osobným údajom a na informácie o podrobnostiach spracúvaní a zdrojoch osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné údaje na základe svojho súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov a ak ide o osobné údaje spracúvané automatizovane, máte právo ich obdržať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovávania údajov. Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje; to sa týka tiež doplnenia neúplných osobných údajov. Ste ďalej oprávnení požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nemáme dostatočný právny dôvod na spracovávanie (napr. ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu). Ak to požadujete, miesto vymazania osobných údajov iba obmedzíme ich spracovávanie, tzn. osobné údaje budú iba uložené a iným spôsobom nebudú - bez vášho súhlasu - spracovávané.

Právo podať námietky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že osobné údaje nebudú na tento účel ďalej spracované. Ak podáte námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v iných prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, najprv posúdime (s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu), či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme Vás informovať, či Vašim námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme, a z akých dôvodov.

Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť a akým spôsobom Vašu žiadosť vybavíme? Svoje práva ste oprávnený uplatniť akoukoľvek formou, ktorá zrozumiteľne sprostredkuje obsah Vašej žiadosti, oznámenia alebo námietok, najmä elektronickou formou na info@nutriadapt.sk. Práva môžete uplatniť voči NUTRIADAPT&nbsps.r.o. a/alebo partnerovi NUTRIADAPT&nbsps.r.o. (franchisantovi), ktorý Vám poskytuje služby alebo s ktorým jednáte o poskytnutí služieb (vezmite však prosím na vedomie, že medzi NUTRIADAPT&nbsps.r.o. a partnermi NUTRIADAPT&nbsps.r.o. neexistuje čo do plnenia povinností v súvislosti s osobnými údajmi solidarita). Ak požiadate nás o prijatie určitého opatrenia, poskytneme Vám informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti; túto lehotu je možné v nevyhnutných prípadoch predĺžiť až o dva mesiace, o čom musíte byť včas informovaní.

Akým spôsobom sa môžete brániť? Ak sa cítite byť dotknutí na svojich právach v súvislosti s tým, ako spracovávame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Máte tiež právo podať občianskoprávnu žalobu na súd a domáhať sa súdnej ochrany.